Futbalový turnaj

4. júna 2012 sa uskutočnil Futbalový turnaj o medovníkové medaile venovaný deťom II.A, B,C k sviatku MDD. Hralo sa s plným nasadením pod vedením futbalových rozhodcov, vo farebnom rozlíšení a hlavne športovo!

Stavanie mája

Deti z DSF Fatranček sa 3. 5. 2012 zúčastnili podujatia Stavanie mája a prišlo nasledovné poďakovanie:

 

Vážený pán Halák, 


veľmi pekne sa Vám chcem poďakovať i v mene pani riaditeľky Domu MS v Nitre Ing. Márii Mihálikovej za podporu podujatia Stavanie mája. Váš DFS Fatranček vysoko ohodnotili i pani učiteľky a žiaci zo ZŠ Cabajskej, ktorí sa na podujatí zúčastnili v počte všetkých tried 1. stupňa a žiaci zo ZŠ Kniežaťa Pribinu.
Prosím poďakovanie patrí i p. Antalovej a p. Cibulovej, ktoré nielen, že deti veľmi citlivo a na vysokej umeleckej úrovni vedú k tradícii folklóru, ale rovnako tým, že na dnešnej akcii zapojili do svojho pásma i ostatné prítomné deti. Tie tak mali možnosť živou interaktívnou formou skúsiť hry našich predkov, ktoré, žiaľ, v súčasnosti tak veľmi deťom chýbajú. 

Ešte raz Vám Dom MS ďakuje za podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

S pozdravom 

V. Bilicová
pracovníčka Domu MS v Nitre

 

Veľmi sa tešíme a celá škola je na Vás hrdá.

Veľká noc vo zvykoch a tradíciách

V termíne 2. - 4. 4. sa deti z I. - IX.oddelenia ŠKD zúčastnili otvorenia návštevníckej sezóny 2012. Témou bola Veľká noc vo zvykoch a tradíciách. Deti mohli vidieť ukážky zdobenia kraslíc, pletenia korbáčov, ... Zároveň sa povozili na vozíku ťahanom poníkmi a previezli sa parným vlakom. 

Marec - mesiac knihy

Deti v Janíkovciach veľmi radi čítajú, čoho dôkazom sú ich časté návštevy Krajskej knižnice Karola Kmeťku v Nitre. V mesiaci marec si z prinesených kníh z domu urobili krásnu výstavku. V popoludňajších hodinách štvrtáci predčítavali ostatným žiakom z vybraných kníh. Aj takýmto spôsobom sa snažíme rozvíjať čitateľskú gramotnosť a kladný vzťah ku knihám.

Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov

12. 4. 2012 sa DFS Fatranček zúčastnil Krajskej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov v KOS. V kategórii speváckych skupín sa prezentoval ľudovými piesňami z nášho regiónu pod názvom HEJA, ĎUŇĎA, HEJA ...

Beseda s Mgr. Viliamom Michalovičom - 24. 1. 2012

Od septembra začal vyučovať náboženstvo  v ZŠ Janíkovce  nový správca farnosti Mgr.Viliam Michalovič. Deti sú ním veľmi nadšené a tak ho pozvali na besedu. Bol čas na nevšedné, humorné, ale i vážne otázky. Stretnutie bolo veľmi srdečné. Už teraz sa deti tešia na ďalšie hodiny náboženstva.

Očová, Očová ...

14. 2. 2012 sa deti ŠKD zúčastnili výchovného koncertu. Bol zameraný na poznávanie folklóru z iných regiónov Slovenska - Očová, Detva, Podpoľanie. Vynikajúci hudobník p. Anton Budinský predviedol deťom originálne ukážky hry na archaické hudobné nástroje: fujara, píšťala, handrárska píšťala, heligónka, gajdy, ... Jeho vystúpenie bolo umocnené autentickým krojom z Detvy.

Návšteva detského domova

Dňa 2. 2. 2012 sa 13 žiakov  XI. oddelenia zo ZŠ v Janíkovciach zúčastnilo exkurzie do Detského domova svätej Lujzy v Nitre. Žiaci odovzdali tamojším deťom ako dar sladkosti, ktoré zbierali od sv. Mikuláša do Vianoc. Prezreli si ich izbičky, knižnicu a kaplnku. Hoci sa deťom v detskom domove páčilo, tešili sa na svoje postieľky doma. Odniesli si v srdciach nezabudnuteľné zážitky.

Školský klub detí

 

Organizácia ŠKD v školskom roku 2011/2012

                                                                                                                     

Vedúca ŠKD – Mikulová Alena

Počet oddelení ŠKD – 11

Počet detí – 244

 

Rozpis jednotlivých oddelení:

 

Prvé – Ľubica Siroteková

Druhé – Zuzana Schusterová

Tretie – Alena Mikulová

Štvrté – Radmila Kostelanská

Piate – Edita Antalová

Šieste – Lucia Cibulová

Siedme – Zuzana Šimová

Ôsme – Adriana Ábelová

Deviate – Beáta Hudecová

Desiate – Denisa Strúčková

Jedenáste – Ivana Čurgaliová ( budova ZŠ – v Janíkovciach )

 

 

Prevádzka ŠKD

ZŠ  budova Fatranská

 

6.30 hod. –   7.30 hod. – ranná služba – 1 vychovávateľka

11.40 hod. – 16.00 hod. – činnosť ŠKD

16.00 hod. – 17.00 hod. – popoludňajšia služba – 1 vychovávateľka

 

ZŠ budova v Janíkovciach

 

11.40 hod.16.00 hod. – činnosť ŠKD

 

Režim dňa v ŠKD

 

11.40 hod. – 13.45 hod.  –   hygiena, obed, odpočinková činnosť

13.45 hod. – 14.15 hod.  –    záujmová činnosť

14.15 hod. – 15.00 hod.  –   rekreačná činnosť

15.00 hod. – 15.10 hod.  –   hygiena, olovrant

15.10 hod. – 16.00 hod.  –   príprava na vyučovanie

 

 

icons-education           Plán práce školského klubu na školský rok 2011/2012

Strana 26 z 26