Vzdelávanie formou školskej integrácie v ZŠ Fatranská v Nitre

Na našej škole vzdelávame v školskom roku 2013/ 2014 formou školskej integrácie pri ktorej je žiak začlenený v bežnej triede základnej školy 27 žiakov, stav  k 19. novembru  2013.

Jedná sa o žiakov s poruchami učenia , o žiakov s poruchami pozornosti a aktivity,  alebo o žiakov, ktorým bola diagnostikovaná kombinácia týchto porúch, vzdelávanie i 2 žiakov so zrakovým postihnutím.

 

A/ Žiak s vývinovými  poruchami učenia

B/ Žiak s poruchami  aktivity a pozornosti

C/ Žiak so zrakovým postihnutím

 

 

 

Žiak s vývinovými  poruchami učenia (stručná charakteristika)

A/ Žiak s vývinovou poruchou učenia je žiak, ktorí má diagnostikovanú špecifickú poruchu

učenia. Medzinárodná klasifikácia chorôb vymedzuje a rozlišuje tieto špecifické poruchy

učenia:

– špecifickú poruchu čítania ( dyslexia) – sa prejavuje v ťažkosti osvojiť si čítanie

– špecifickú poruchu hláskovania ( dysortografia ) – oslabená schopnosť naučiť sa

správne používať pravopis

– špecifickú poruchu aritmetických schopností ( dyskalkúlia ) – výraznejšie narušená

vnútorná štruktúra vlôh pre matematiku

– špecifická porucha písania ( dysgrafia ) – sa prejavuje v ťažkosti naučiť sa správne

písať

– zmiešanú poruchu školských zručností

– nešpecifikovanú vývinovú poruchu školských zručností – oslabená schopnosť učiť sa

  • V prístupe k žiakom s VPU sa uplatňujú postupy, metódy a formy práce, ktoré

zohľadňujú individuálne schopnosti každého žiaka.

  • Špecifiká vzdelávania na základe odporúčaní centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie  navrhuje a koordinuje špeciálny pedagóg, ktorý individuálne

pracuje so žiakom v špeciálnej učebni podľa zostaveného Individuálneho výchovnovzdelávacieho

programu.

  • Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s VPU je pripraviť žiakov na vzdelávanie na

akejkoľvek strednej škole s prihliadnutím na ich schopnosti a možnosť vykonávať

zvolenú profesiu.

 

B/ Žiak s poruchami pozornosti a aktivity (stručná charakteristika)

Poruchu aktivity a pozornosti definujeme ako skupinu porúch správania, so

začiatočnými prejavmi pred siedmym rokom veku života dieťaťa. Je to kombinácia

hyperaktivity, poruchy pozornosti a neschopnosti sa primerane dlhší čas sústrediť na

danú úlohu, pričom je toto správanie typické pre všetky situácie a je relatívne trvalé. Pri

nevhodnom, najmä dlhodobejšom výchovnom prístupe, sa môžu sekundárne vyvinúť až

asociálne formy správania.

Označovanie porúch pozornosti a aktivity:

ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou – problémy so sústredením, impulzivita,

hyperaktivita

ADD - porucha pozornosti - problémy so sústredením, impulzivita

  • Základom pre špecifický postup pri vzdelávaní žiakov s poruchou aktivity a pozornosti je

vytvorenie pozitívneho vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Vzdelávanie žiaka s poruchou

aktivity a pozornosti si vyžaduje koordinovaný tímový prístup učiteľa, psychológa,

špeciálneho pedagóga, rodiča, no v niektorých prípadoch je na vyučovaní potrebná aj spolupráca asistenta učiteľa /po odporučení CPPPaP/,  logopéda podľa potreby.

  • Špecifiká vzdelávania je potrebné uplatňovať v individuálnom rozsahu a podľa

individuálnych potrieb žiakov vo všetkých formách vzdelávania.

  • Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa

prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov s poruchou aktivity a pozornosti.

  • Ako pridružená porucha sa môžu vyskytnúť aj špecifické poruchy učenia.

30112010834

 

C/ Žiak so zrakovým postihnutím

Pojem zrakové postihnutie sa používa pre široké spektrum postihnutí zraku, ktoré sa delia na 3 hlavné typy.

1. Nevidomosť (slepota) absolútna absencia videnia. Prístup k informáciam je možný iba pomocou iných zmyslov. (sluh, hmat, čuch, chuť)

2. Slabozrakosť (čiastočné videnie alebo poškodenie zraku) Môže mať 3 stupne od ľahkého po ťažký. V našej škole vzdelávame 2 stredne ťažko slabozrakých žiakov. Postupujú podľa učebných osnov príslušného ročníka ako bežní žiaci, avšak používajú lupu, notebook.

3. Farbosleposť - osoba nedokáže správne určovať farby, alebo má problémy s rozoznávaním určitých farieb, buď farby zamieša alebo ide o totálnu farbosleposť.

 

 

 

 

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžeme odmietnuť nastavením svojho prehliadača.