Vzdelávanie formou školskej integrácie v ZŠ Fatranská v Nitre

                     

 

 

 

Inkluzívny tím

 

 Školský špeciálny pedagóg: Paed Dr. Andrea Ondrejková

                                                 Mgr. Zuzana Gúcka

 

 

Konzultačné hodiny:

 • žiakov:     denne      
 • pre rodičov:  podľa potreby po osobnom dohovore na tel. 0908 958 992 A. Ondrejková

                                                                                                          0911 657 804  Z. Gúcka

                                                                                          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

                                                                                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

                                                                                                                

                                                                               

Slovo na úvod

       Poslanie špeciálneho pedagóga – teda naše  poslanie -  je uvedené vo vete, ktorú kedysi počula Mária Montessori od jedného zo svojich zverencov: POMôŽ MI, ABY SOM TO DOKÁZAL UROBIŤ SÁM. Deti majú prirodzenú potrebu rozumieť veciam, rozumieť svetu. Často sú však, odkázané na pomoc dospelého. Roznecovať v deťoch iskričky ich záujmu a naučiť ich rozmýšľať a fungovať samostatne je aj našou úlohou. Škola je miestom, kde majú príležitosť sa toto všetko naučiť pod láskavým vedením skúsenejších. Momentálne pracujeme hlavne s deťmi, ktoré majú diagnostikované vývinové poruchy učenia /ďalej len VPU/, či už sa u nich vyskytujú ojedinele alebo v rôznych kombináciách. Ďalej sa venujeme deťom so syndrómom ADHD a ADD, buď formou individuálnej alebo skupinovej práce zameranej na posilňovanie pozornosti, pomoci pri presmerovávaní ich energie zmysluplným smerom, napr. pomocou arteterapie, artefiletiky a deťom s autizmom. Ďalej  chceme rozvíjať spoluprácu s rodičmi, pretože bez Vás, milí rodičia, to nejde. Poskytneme Vám podporu a informácie a tešíme sa na vzájomné konštruktívne rozhovory a radosť z pokrokov Vašich /našich/ detí.

 

Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je:

Práca so žiakmi

 • Poskytovanie servisu žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami. Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne a jeho špeciálno-pedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky. To znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania,

pravo-ľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

 • Školský špeciálny pedagóg tiež pracuje so žiakmi na základe aktuálnej potreby - písanie testov a diktátov, rozhovor, riešenie problémov a pod.
 • Súčasťou náplne je aj práca so žiakmi prvého ročníka, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.
 • Depistáž detí s problémami v učení a orientačné špeciálnopedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia po návrhu triedneho učiteľa, vyučujúcich alebo rodičov.
 • Zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 Práca s pedagogickými asistentami 

Asistenti učiteľa

Ing.Silvia Barátová PhD.  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Lucia Brečková  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Andrea Bugyiková  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Katarína Fialová  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Kvetoslava Behúlová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Andrea Rumančíková  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Veronika Štefančíková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Úlohou pedagogického asistenta je vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér .

Práca asistenta učiteľa je špecifická v tom, že každé dieťa je iné  a každé potrebuje inú pomoc. Niektoré deti potrebujú, aby im asistent pomáhal viac, iné potrebujú pomôcť menej. Všetko záleží od problémov, ktoré dieťa má.  Asistent učiteľa je ako most medzi žiakom, s ktorým pracuje a ďalšími žiakmi v triede a medzi ním a učiteľom podľa požiadaviek učiteľa.

 

Spolupráca s učiteľmi a výchovným poradcom

 • Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom.
 • Triednemu učiteľovi je nápomocný pri vypĺňaní povinnej školskej dokumentácie (vysvedčenie, katalógový list žiaka).
 • Pomáha riešiť problémy individuálne integrovaných žiakov, pri vypracovaní IVVP.
 • Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy.

 

Spolupráca s rodičmi

 • Individuálne konzultácie rodičom žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby. Iniciovať ho môžu obe strany. Témou stretnutia rodiča so špeciálnym pedagógom býva informovanie rodiča o aktuálnych problémoch a pokrokoch, výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri prekonávaní jeho špecifických problémov.
 • Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka, spolupráca rodiny a školy pri plnení školských povinností a dôslednosť pri vypracovávaní úloh a pracovných listov zadaných špeciálnym pedagógom ako súčasť reedukácie a práce s problémovou oblasťou.   

 

Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb

 • Úlohou školského špeciálneho pedagóga je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPaP.
 • Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP a CŠPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka. Každý začlenený (integrovaný) žiak musí byť pravidelne sledovaný psychológom a špeciálnym pedagógom z príslušného poradenského zariadenia, prípadne vedený v lekárskej starostlivosti.
 • Celkový priebeh vyučovacieho procesu zabezpečuje triedny učiteľ, školská špeciálna pedagogička a pedagogickí asistenti.

 

Priestory a pomôcky využívané počas hodín u špeciálneho pedagóga

Špeciálno-pedagogické učebne sú priestranné, svetlé a nerušené vonkajšími vplyvmi, sú vybavené manipulačnými, reedukačnými, kompenzačnými, rozvíjajúcimi a rehabilitačnými pomôckami.

 

Pomôcky:

 • čitateľské tabuľky, didaktické pomôcky (skladačky, dominá, puzzle, pexesá na pravo-ľavú orientáciu, koncentrácia pozornosti, pamäťové, sluchové a zrakové vnímanie i hmat, karty na rozvíjanie jazykových schopností, serialita, protiklady, predložky, slovesá, príčina – následnosť, geometrické tvary, labyrinty, obrázkové dominá),
 • rozvíjanie motoriky – navliekanie šnúrok, guľôčkové labyrinty, drevené hlavolamy, prevliekačky, písanie do piesku,
 • jazyk a reč – obrázkové a metodické materiály na podporu prirodzeného vývinu reči, nástenky s gramatickými pravidlami, programy na PC
 • pomôcky zamerané  na precvičenie jemnej, hrubej motoriky, na rozvoj slovnej zásoby, pozornosti a reedukáciu vývinových porúch učenia.

 

Stručný popis porúch, s ktorými na škole pracujeme:

Dyslexia
- špecifická porucha čítania prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať bežnými
výukovými metódami. V doslovnom preklade znamená ťažkosti so slovami, alebo poruchu 
v práci so slovami, následne poruchy vo vyjadrovaní písanou rečou (v písaní) a v spracovaní písanej reči (v čítaní)

Dysortografia  
- špecifická porucha pravopisu, vyskytujúca sa veľmi často v spojení
s dyslexiou. Táto špecifická porucha nepostihuje celú oblasť gramatiky jazyka, ale týka tzv. špecifických dysortografických javov: vynechávania, zámeny písmen, skomoleniny, nesprávne umiestnenie alebo vynechané dĺžne, chyby v mäkčení.

Dysgrafia

 – vývinová porucha, ktorá sa prejavuje nepresným a neúplným používaním obvyklých gramatických tvarov v písanej i hovorovej reči.

Dyskalkúlia
 - je špecifická porucha učenia, ktorá sa prejavuje neschopnosťou počítať, napriek tomu, že celková inteligencia dieťaťa je v pásme normálu a je vzdelávané bežným spôsobom. Táto porucha počítania spravidla narušuje rozvoj a nadobúdanie matematických zručností. Pôvod tejto poruchy sa predpokladá v génoch alebo v čiastočnom narušení tých častí mozgu, ktoré súvisia s matematickými funkciami.

ADHD a ADD 

- najčastejšie sa vyskytujúca porucha v správaní - hyperkinetická porucha alebo ADHD, ADD, ktorá ovplyvňuje učebné výsledky, správanie a sociálne vzťahy žiaka, vyžaduje  špecifický prístup vo vzdelávaní. Ovplyvňuje všetky činnosti a oblasti správania dieťaťa – učenie, hry, sociálne vzťahy... U časti populácie pretrváva až do dospelosti, pričom sa intenzita prejavov môže zmierňovať.