Poradenstvo

Milí rodičia a milé deti

Milí rodičia a milé deti,

ocitli sme sa v situácii, ktorá je pre nás nová, prináša pocity neistoty, možno strachu. Prinášame Vám niekoľko tipov ako ju zvládnuť, prežiť v čo najväčšej pohode a vyťažiť z nej možno aj niečo pozitívne.

Pre deti

 1. Dodržuj pravidelný režim. Vytvor si svoj vlastný denný rozvrh od vstávania, učenia, prestávok, povinností, oddychu až po spánok (povinnosti doobeda, oddych poobede).
 2. Športuj. Do svojho denného rozvrhu nezabudni zahrnúť telesné aktivity. Môžeš skúsiť cvičenie z domu podľa rôznych videí na internete, alebo môžeš ísť do prírody na prechádzku.

https://www.youtube.com/results?search_query=%23nevyberamsi - množstvo videí s cvičením na doma

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8z02YnzWSlMUE2ht3oWjM4EDWfiKchsl - jóga pre menších

 1. Nájdi si čas sám pre seba. Chvíľku sa venuj len sebe a nikomu inému. Relaxuj, dopraj si uvoľnujúci kúpeľ, rob to, čo ťa baví alebo len jednoducho oddychuj.

https://www.youtube.com/watch?v=493mYfovYw0

 1. Nezabúdaj na svoju rodinu, ale ani na svojich kamarátov. Napíš im, zavolaj im, alebo skúste videohovor.
 2. Pomôž rodičom tým, že sa budeš zapájať do domácich prác a dodržiavať svoje povinnosti.
 3. Voľný čas využívaj efektívne - snaž sa zdokonalovať vo veciach, ktoré už vieš, alebo si nájdi niečo úplne nové.

https://tinyurl.com/KBT-koronavirusu

 1. Nezabúdaj na umenie. Buď tým, kto tvorí alebo sleduj druhých. Množstvo umelcov či hercov aktuálne vysiela naživo (napr. bábkové divadlo a pod.).

- kresli, maľuj, vystrihuj, vyrábaj (napr. darčeky pre spolužiakov, ktoré si rozdáte, keď táto kríza skončí)

https://eduworld.sk/cd/nl/758/29-tipov-aby-sa-deti-nenudili

https://najmama.aktuality.sk/aktivity/tvorive-hry/

https://www.youtube.com/results?search_query=audio+rozpravky+pre+deti

 1. Požiadaj o pomoc. Ak ťa niečo trápi a nemáš sa komu zdôveriť, neboj sa kontaktovať obľúbeného učiteľa alebo školského psychológa.

Školská psychologička Lenka Hrušková – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., FB Lenka Hrušková (Školská psychologička)

Školská psycholgočika Miška Berkyová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ak nechceš ísť ani touto cestou, na internete existujú rôzne anonymné online poradne, napr.:

 • https://ipcko.sk/
 • bezplatná nonstop linka Detskej Istoty 116 111
 • linka Detskej dôvery 0907 401 749 (v pracovné dni od 14:00 – 20:00)

 

Pre rodičov

 1. Neposúvajte príliš čas ranného vstávania/večerného zaspávania detí - dohliadnite na dodržiavanie pravidelného režimu.
 2. Dohodnite sa na vyhradení času pre učenie (najlepšie doobeda) a venujte sa spolu s deťmi vypracovávaniu zadaných úloh učiteľmi. V prípade problémov pri učení spolupracujte s pedagógom.
 3. Dovoľte deťom zapojiť sa do domácich prác. Voľbou vhodných povinností primeraných veku u nich podporujete rozvoj zodpovednosti a samostatnosti.

- umožnite im napr. podieľať sa na tvorbe vyváženého jedálnička

 1. Odmeňujte svoje deti. Všeobecne platí, že odmenou dosiahneme vždy viac ako trestom. Doprajte im ich obľúbenú sladkosť, vezmite ich na výlet do prírody a pod.

- nezabúdajte pritom na pozitívnu spätnú väzbu a oceňovanie

Nakoniec by som Vám chcela pripomenúť slová Viktora Frankla - "Abnormálna reakcia na abnormálnu situáciu je normálne správanie".

Kríza spôsobená koronavírusom je pre všetkých nová a náročná. Často sa preto môžeme ocitať v situáciách, kedy sa nám nič nechce, nevládzeme, cítime sa podráždení a svoj hnev si ventilujeme na najbližších. V tejto tažkej situácii sme sa ocitli všetci - rodičia, deti ale aj učiteľia. Nesnažme sa preto byť za každú cenu perfektní. Počúvajme čo hovoria druhí, buďme zhovievaví a trpezliví, robme si aj malé radosti a chválme sa aj za malé úspechy a pokroky.

Školská poradkyňa

Školská poradkyňa: Mgr. Zuzana Gúcka

 

KABINET ŠKOLSKÉHO PORADCU – 3. poschodie, č. dverí 306  (prechod cez výtvarný ateliér)

 

Konzultačné hodiny: štvrtok od 11.00 do 14.00 hod.,

                                      každý deň od 7.35 do 7.55 hod.

                                               / vopred nahlásiť /

Kontakt: gucka.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0911 657 804

 

Kam na strednú školu? Chcete zistiť dni otvorených dverí ?

 Kritériá na jednotlivé odbory?

 

 Kliknite na: www.zoznamskol.eu

                  www.istp.sk

                  www.trendyprace.sk 

                  www.svs.edu.sk/proforient.aspx

                  www.mojdual.sk

 

Ktoré študijné a učebné odbory sú žiadané na trhu práce a ktorí absolventi SŠ a SOŠ sú nad rozsah potrieb trhu práce?

Odpoveď nájdete na www.minedu.sk.

Chcete, aby vaše dieťa bezpečne používalo internet?

 

Využite tieto webové sídla:   www.zodpovedne.sk

                                                 www.pomoc.sk

 

 

Dôležité termíny a informácie 

 

 20.11.2019 sa uskutoční celoslovenské testovanie piatych ročníkov ZŠ zo SJL a MAT 

 

Talentové prijímacie skúšky pre žiakov 8. a 9. roč.

 

Do 1. 2. 2020– SŠ zverejnia kritériá prijatia a termíny prijímacích skúšok na talentové študijné a učebné odbory.

Do 20. 2. 2020 – PODÁVANIE PRIHLÁŠOK na talentové skúšky, žiak má právo podať 2 prihlášky.

 1. 3. – 30. 4. 2020  TALENTOVÉ SKÚŠKY

 

 1. 4. 2020 a 2. 4. 2020 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ zo SJL a MAT  /náhradný termín: 15. 4. 2020/16.4.2020/

 

Prijímacie skúšky na netalentové odbory pre žiakov 5. a 9. roč.

 O úpravu prijímacích skúšok na stredné školy pre začlenených žiakov musí požiadať rodič vedenie strednej školy na základe potvrdenia z CPPP a P v Nitre. Túto žiadosť priloží k prihláške do 10.4.2020.

Do 31. 3. 2020– SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory.

Do 10. 4. 2020 - podávanie prihlášok žiakov 9. ročníkov

                           a  5. ročníka /do osemročných gymnázií/,

                           žiak má právo podať 2 prihlášky

 

 1. KOLO PS /vrátane 8-roč. gymnázií/:  11. 5. 2020 a 14. 5. 2020
 2. KOLO PS /LEN PRE DEVIATAKOV / : 16.6.2020.

 

 

 

 

 

Duálne vzdelávanie

 

 

 

Systém duálneho vzdelávania

Stredné školy a firmy zapojené do duálneho vzdelávania nájdete na stránke www.potrebyovp.sk                                                               

Význam systému duálneho vzdelávania

Dňa 1. apríla 2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OVP“) s cieľom umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce. Záklon o OVP od školského roku 2015/2016 zavádza možnosť prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania, ktorý zamestnávateľom umožňuje prípravu žiaka presne a konkrétne na povolanie alebo pracovnú pozíciu podľa ich potrieb a požiadaviek.

Základné princípy systému duálneho vzdelávania

 1.   Zmluvný vzťah

Stredná odborná škola uzavrie so zamestnávateľom zmluvu o duálnom vzdelávaní, ktorej predmetom je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania. Následne po prijatí žiaka na štúdium v systéme duálneho vzdelávania uzavrie žiak so zamestnávateľom učebnú zmluvu, ktoré okrem identifikačných náležitostí a vymedzenia formy a miesta praktického vyučovania musí obsahovať presné vymedzenie organizácie štúdia s uvedením presného časového harmonogramu praktického vyučovania. Organizácia praktického vyučovania u zamestnávateľa musí byť vymedzená tak, aby zodpovedala organizácii výchovy a vzdelávania v stredných školách.

 1.   Výkon praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania

Žiak sa pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa priamo na jeho pracovisku. Absolvovaním praktického vyučovania u zamestnávateľa žiak bezprostredne poznáva reálne prostredie výkonu povolania a rozvíja pracovné návyky nevyhnutné pre úspešné zaradenie sa na trh práce bezprostredne po ukončení štúdia bez potreby ďalšieho doškoľovania či preškoľovania.

 1.   Prevzatie zodpovednosti zamestnávateľom za praktické vyučovanie

Zamestnávateľovi v systéme duálneho vzdelávania sa nielen umožňuje vstúpiť do procesu odborného vzdelávania, ale ukladá sa mu plná zodpovednosť za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania a na tento účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania. Aby bol zabezpečený jednotný rozsah a obsah praktického vyučovania v jednotlivých odboroch štúdia, praktické vyučovanie sa bude uskutočňovať podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov vypracovaných MŠVVaŠ SR v spolupráci s príslušnými stavovskými a profesijnými organizáciami, ktoré sú pre zamestnávateľov pôsobiacich v systéme duálneho vzdelávania záväzné.

Rodič v systéme duálneho vzdelávania

Manuál – ako pripraviť svoje dieťa na duálne vzdelávanie

P. č.

Úloha

Vykoná

Termín

1.

Konzultácia rodičov so školskými poradcami a vedením základnej školy o možnostiach dieťaťa študovať v technických odboroch vzdelávania

rodič

september

2.

Navštíviť webové sídlo príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie a oboznámiť sa s ponukou odborov vzdelávania a „certifikovaných“ pracovísk praktického vyučovania zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania

rodič / žiak

október

3.

Výber príslušného odboru vzdelávania

rodič / žiak

október - november

4.

Nábor do systému duálneho vzdelávania a vydanie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania

zamestnávateľ,

škola

rodič / žiak

január - marec

4.1

Osloviť príslušnú strednú odbornú školu o poskytnutie informácie, či má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi

rodič

január

4.2

Po odporúčaní zo strany SOŠ následné konzultácie s vybraným zamestnávateľom, oboznámenie sa s prostredím a podmienkami vo firme

rodič / žiak

február

4.3

Po prejavení súhlasu rodičov a žiakov a úspešnom pohovore so zamestnávateľom, vydanie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania

zamestnávateľ

marec

4.4

Priloženie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania príslušnej SOŠ

rodič

do 10. 4. 2020

5.

Podanie prihlášky na strednú odbornú školu

rodič / žiak

do 10. 4. 2020

6.

Prijímacie konanie

žiak

15. 3 – 30. 4. 2020 talentové

11. a 14. 5. 2020 ostatné.

16. 6. 2020 na nenaplnené miesta.

7.

Reakcia na výzvu zamestnávateľa na plnoletého žiaka, alebo neplnoletého žiaka a jeho zákonného zástupcu na uzatvorenie učebnej zmluvy

rodič / žiak

06. – 08. 2020

8

Uzatvorenie učebnej zmluvy so žiakom

rodič / žiak

do 31. 8. 2020

9.

Nástup žiaka do systému duálneho vzdelávania

žiak

September 2020

 

Žiak v systéme duálneho vzdelávania

ü  vykonáva iba cvičnú alebo produktívnu prácu zodpovedajúcu povolaniu, na ktoré sa pripravuje,

ü  ak preukázateľne úmyselne spôsobí škodu a túto škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu, SOŠ alebo zamestnávateľ môže od žiaka požadovať náhradu škody,

ü  náhrada škody nesmie u jednotlivého žiaka presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku minimálnej mzdy,

ü  počas praktického vyučovania má práva a povinnosti zamestnanca v oblasti BOZP.

 

 1. Finančné zabezpečenie žiaka
 2.      Motivačné štipendium

Žiakovi, ktorý sa bude pripravovať na povolanie v študijnom alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, sa poskytne mesačne v období školského vyučovania motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške:

Priemerný prospech žiaka

% zo sumy životného minima

Výška štipendia

do 1,8 vrátane

65

58,77 EUR

horší ako 1,8 do 2,4 vrátane

45

40,69 EUR

horší ako 2,4 do 3,0 vrátane

25

22,61 EUR


 1.      Podnikové štipendium

Žiakovi, ktorý bude vykonávať praktické vyučovanie u zamestnávateľa bude môcť zamestnávateľ zo svojich prostriedkov poskytovať podnikové štipendium.

Podnikové štipendium sa bude poskytovať mesačne v období školského vyučovania najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima, t.j. do výšky 361,68 EUR. Pri určovaní výšky podnikového štipendia sa bude prihliadať najmä na dosiahnutý prospech žiaka na praktickom vyučovaní a jeho pravidelnú účasť na praktickom vyučovaní.

 1.      Odmena za produktívnu prácu

Žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní bude vykonávať produktívnu prácu, sa bude poskytovať odmena za produktívnu prácu. Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50% až 100% z hodinovej minimálnej mzdy, t.j. od 1,164 EUR do 2,328 EUR. Pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka. 

 

 1. Hmotné zabezpečenie žiaka

Žiakovi, ktorý vykonáva praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania zamestnávateľ:

a.         zabezpečuje na svoje náklady
-        osobné ochranné pracovné prostriedky
-        posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje.
b.        uhrádza žiakovi zo svojich prostriedkov náklady na stravovanie žiaka počas praktického vyučovania vo výške ustanovenej § 152 ods. 3 a 8 Zákonníka práce,
c.         môže uhradiť žiakovi zo svojich prostriedkov náklady na ubytovanie žiaka v školskom internáte a cestovné náhrady za dopravu z miesta trvalého bydliska do strednej odbornej školy, miesta výkonu praktického vyučovania a školského internátu a späť a zo školského internátu do strednej odbornej školy a miesta výkonu praktického vyučovania a späť.

 

 1. Zákoník práce

  üzamestnávateľ môže so žiakom SOŠ alebo OU, najskôr v deň, keď žiak dovŕši 15 rokov veku, uzatvoriť zmluvu o budúcej pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude záväzok zamestnávateľa, že žiaka po ukončení štúdia prijme do pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že sa stane zamestnávateľovým zamestnancom.

  ü  zmluva o budúcej pracovnej zmluve sa uzatvára so súhlasom zákonného zástupcu, inak je neplatná.

  ü  uzatvorenie pracovnej zmluvy môže zamestnávateľ odmietnuť, ak

    ü  nemá pre žiaka vhodnú prácu, pretože sa menia jeho úlohy,

    ü  pre zdravotnú nespôsobilosť žiaka vykonávať prácu zodpovedajúcu kvalifikácii, ktorú žiak získal absolvovaním učebného odboru alebo študijného odboru, alebo

    ü  žiak nesplnil podmienky klasifikácie a hodnotenia a tieto podmienky boli dohodnuté v zmluve o budúcej pracovnej zmluve.

  üsúčasťou zmluvy je záväzok žiaka, že zotrvá u zamestnávateľa v pracovnom pomere po určitú dobu, najviac tri roky, alebo zamestnávateľ môže požadovať od neho úhradu nákladov, ktoré vynaložil na jeho prípravu na povolanie.

 

Často kladené otázky

 1. Kto kontroluje kvalitu vzdelávania u zamestnávateľa?

  Kvalitu výchovy a vzdelávania u zamestnávateľa kontroluje Štátna školská inšpekcia, inšpektori ktorej sú oprávnení vstupovať do výchovno-vzdelávacieho procesu prebiehajúceho na pracoviskách praktického vyučovania.

  2.  Čo ak bude chcieť ísť žiak na vysokú školu po maturite?

  Stupeň vzdelania (úplné stredné odborné vzdelanie), ktorý získa žiak po úspešnom absolvovaní študijného odboru v systéme duálneho vzdelávania je rovnocenný so stupňom vzdelania, ktorý žiak získa v školskom systéme a po splnení ďalších podmienok prijímacieho konania môže byť prijatý na štúdium na vysokej škole.

  Učebná zmluva, nezaväzuje žiaka aby po absolvovaní študijného odboru nastúpil do pracovného pomeru k zamestnávateľovi, ktorý mu zabezpečil praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

  Povinnosť uzavrieť so zamestnávateľom pracovný pomer po ukončení prípravy v systéme duálneho vzdelávania vznikne žiakovi iba v prípade, ak podpísal so zamestnávateľom zmluvu o budúcej pracovnej zmluve a táto obsahuje aj záväzok, že zotrvá u zamestnávateľa v pracovnom pomere po určitú dobu, najviac tri roky, alebo zamestnávateľ môže požadovať od neho úhradu nákladov.

  3.  Kto bude platiť spätne náklady zamestnávateľovi, ak žiak odmietne pracovať pre zamestnávateľa po skončení štúdia na strednej škole? - dospelý žiak alebo jeho rodič, ktorý podpisoval Zmluvu.

  Úhradu nákladov, ktoré zamestnávateľ vynaložil na prípravu na povolanie žiaka, ktorý s ním v zmluve o budúcej pracovnej zmluve podpísal záväzok, že zotrvá u zamestnávateľa v pracovnom pomere po určitú dobu, najviac tri roky, alebo zamestnávateľ môže požadovať od neho úhradu nákladov, bude tieto náklady vyžadovať od dospelého žiaka, alebo v prípade, že žiak bude ešte neplnoletý od jeho zákonného zástupcu, ak tento s touto zmluvou súhlasil.

  4.  Čo ak zamestnávateľ nebude chcieť prijať žiaka do zamestnania po ukončení štúdia ? Bude absolvent schopný pracovať aj pre iného zamestnávateľa? Nebude pripravený iba pre jedného zamestnávateľa úzkou špecializáciou?

  Uplatniteľnosť absolventa systému duálneho vzdelávania, u ktoréhokoľvek iného zamestnávateľa je zabezpečená povinnosťou zamestnávateľa postupovať pri realizácii praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov, ktoré vypracovalo MŠVVaŠ SR v spolupráci so zástupcami príslušných stavovských a profesijných organizácií. Ako súčasť štátnych vzdelávacích programov vzorové učebné plány aj vzorové učebné osnovy podrobne rozpracúvajú všetky obsahové aj výkonové štandardy, ktoré sú rovnaké pre odborné vzdelanie a prípravu v školskom systéme aj v systéme duálneho vzdelávania.

  5. Dokáže sa žiak pripraviť na maturitu, keď strávi polovicu času u zamestnávateľa?

  Rozsah aj obsah vzdelávania vo vzorových učebných plánoch a vzorových učebných osnovách študijných odborov bol navrhnutý tak, aby bol zabezpečený dostatočný časový priestor pre prípravu žiaka na úspešné vykonanie maturitnej skúšky zo všetkých povinných predmetov maturitnej skúšky.

 

Vzdelávanie formou školskej integrácie v ZŠ Fatranská v Nitre

                         Školský špeciálny pedagóg: Paed Dr. Andrea Ondrejková

                                                                         Mgr. Zuzana Gúcka

 

 

Konzultačné hodiny:

 • žiakov:     denne      
 • pre rodičov:  podľa potreby po osobnom dohovore na tel. 0908 958 992 A. Ondrejková

                                                                                                          0911 657 804  Z. Gúcka

                                                                                          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

                                                                                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

                                                                                                                

                                                                               

Slovo na úvod

       Poslanie špeciálneho pedagóga – teda naše  poslanie -  je uvedené vo vete, ktorú kedysi počula Mária Montessori od jedného zo svojich zverencov: POMôŽ MI, ABY SOM TO DOKÁZAL UROBIŤ SÁM. Deti majú prirodzenú potrebu rozumieť veciam, rozumieť svetu. Často sú však, odkázané na pomoc dospelého. Roznecovať v deťoch iskričky ich záujmu a naučiť ich rozmýšľať a fungovať samostatne je aj našou úlohou. Škola je miestom, kde majú príležitosť sa toto všetko naučiť pod láskavým vedením skúsenejších. Momentálne pracujeme hlavne s deťmi, ktoré majú diagnostikované vývinové poruchy učenia /ďalej len VPU/, či už sa u nich vyskytujú ojedinele alebo v rôznych kombináciách. Ďalej sa venujeme deťom so syndrómom ADHD a ADD, buď formou individuálnej alebo skupinovej práce zameranej na posilňovanie pozornosti, pomoci pri presmerovávaní ich energie zmysluplným smerom, napr. pomocou arteterapie, artefiletiky a deťom s autizmom. Ďalej  chceme rozvíjať spoluprácu s rodičmi, pretože bez Vás, milí rodičia, to nejde. Poskytneme Vám podporu a informácie a tešíme sa na vzájomné konštruktívne rozhovory a radosť z pokrokov Vašich /našich/ detí.

 

Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je:

Práca so žiakmi

 • Poskytovanie servisu žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami. Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne a jeho špeciálno-pedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky. To znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania,

pravo-ľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

 • Školský špeciálny pedagóg tiež pracuje so žiakmi na základe aktuálnej potreby - písanie testov a diktátov, rozhovor, riešenie problémov a pod.
 • Súčasťou náplne je aj práca so žiakmi prvého ročníka, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.
 • Depistáž detí s problémami v učení a orientačné špeciálnopedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia po návrhu triedneho učiteľa, vyučujúcich alebo rodičov.
 • Zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Spolupráca s učiteľmi a výchovným poradcom

 • Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom.
 • Triednemu učiteľovi je nápomocný pri vypĺňaní povinnej školskej dokumentácie (vysvedčenie, katalógový list žiaka).
 • Pomáha riešiť problémy individuálne integrovaných žiakov, pri vypracovaní IVVP.
 • Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy.

 

Spolupráca s rodičmi

 • Individuálne konzultácie rodičom žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby. Iniciovať ho môžu obe strany. Témou stretnutia rodiča so špeciálnym pedagógom býva informovanie rodiča o aktuálnych problémoch a pokrokoch, výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri prekonávaní jeho špecifických problémov.
 • Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka, spolupráca rodiny a školy pri plnení školských povinností a dôslednosť pri vypracovávaní úloh a pracovných listov zadaných špeciálnym pedagógom ako súčasť reedukácie a práce s problémovou oblasťou.   

 

Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb

 • Úlohou školského špeciálneho pedagóga je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPaP.
 • Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP a CŠPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka. Každý začlenený (integrovaný) žiak musí byť pravidelne sledovaný psychológom a špeciálnym pedagógom z príslušného poradenského zariadenia, prípadne vedený v lekárskej starostlivosti.
 • Celkový priebeh vyučovacieho procesu zabezpečuje triedny učiteľ, školská špeciálna pedagogička a pedagogickí asistenti.

 

Priestory a pomôcky využívané počas hodín u špeciálneho pedagóga

Špeciálno-pedagogické učebne sú priestranné, svetlé a nerušené vonkajšími vplyvmi, sú vybavené manipulačnými, reedukačnými, kompenzačnými, rozvíjajúcimi a rehabilitačnými pomôckami.

 

Pomôcky:

 • čitateľské tabuľky, didaktické pomôcky (skladačky, dominá, puzzle, pexesá na pravo-ľavú orientáciu, koncentrácia pozornosti, pamäťové, sluchové a zrakové vnímanie i hmat, karty na rozvíjanie jazykových schopností, serialita, protiklady, predložky, slovesá, príčina – následnosť, geometrické tvary, labyrinty, obrázkové dominá),
 • rozvíjanie motoriky – navliekanie šnúrok, guľôčkové labyrinty, drevené hlavolamy, prevliekačky, písanie do piesku,
 • jazyk a reč – obrázkové a metodické materiály na podporu prirodzeného vývinu reči, nástenky s gramatickými pravidlami, programy na PC
 • pomôcky zamerané  na precvičenie jemnej, hrubej motoriky, na rozvoj slovnej zásoby, pozornosti a reedukáciu vývinových porúch učenia.

 

Stručný popis porúch, s ktorými na škole pracujeme:

Dyslexia
- špecifická porucha čítania prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať bežnými
výukovými metódami. V doslovnom preklade znamená ťažkosti so slovami, alebo poruchu 
v práci so slovami, následne poruchy vo vyjadrovaní písanou rečou (v písaní) a v spracovaní písanej reči (v čítaní)

Dysortografia  
- špecifická porucha pravopisu, vyskytujúca sa veľmi často v spojení
s dyslexiou. Táto špecifická porucha nepostihuje celú oblasť gramatiky jazyka, ale týka tzv. špecifických dysortografických javov: vynechávania, zámeny písmen, skomoleniny, nesprávne umiestnenie alebo vynechané dĺžne, chyby v mäkčení.

Dysgrafia

 – vývinová porucha, ktorá sa prejavuje nepresným a neúplným používaním obvyklých gramatických tvarov v písanej i hovorovej reči.

Dyskalkúlia
 - je špecifická porucha učenia, ktorá sa prejavuje neschopnosťou počítať, napriek tomu, že celková inteligencia dieťaťa je v pásme normálu a je vzdelávané bežným spôsobom. Táto porucha počítania spravidla narušuje rozvoj a nadobúdanie matematických zručností. Pôvod tejto poruchy sa predpokladá v génoch alebo v čiastočnom narušení tých častí mozgu, ktoré súvisia s matematickými funkciami.

ADHD a ADD 

- najčastejšie sa vyskytujúca porucha v správaní - hyperkinetická porucha alebo ADHD, ADD, ktorá ovplyvňuje učebné výsledky, správanie a sociálne vzťahy žiaka, vyžaduje  špecifický prístup vo vzdelávaní. Ovplyvňuje všetky činnosti a oblasti správania dieťaťa – učenie, hry, sociálne vzťahy... U časti populácie pretrváva až do dospelosti, pričom sa intenzita prejavov môže zmierňovať.

 

Podkategórie