Oznam školskej jedálne

Platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Platný doklad o zaplatení treba predložiť vedúcej ŠJ. Platba sa realizuje úhradou poštovej poukážky alebo trvalým príkazom ( č. ú. 6833963001/5600, variabilný symbol je číslo čipu ).

Odhlásiť a prihlásiť na stravu je možné deň vopred do 14, 00 ( len v pondelok po víkende ráno do 8, 00 ). Zákonný zástupca alebo žiak sa odhlasuje zo stravy pri chorobe, odchode zo školy, ...  Strava sa vydáva od 12,00 do 14,00. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Ak bude strava zaplatená po dátume splatnosti na poštovej poukážke, stravník bude v príslušnom mesiaci prihlásený na stravu až po preukázaní dokladu o zaplatení vedúcej ŠJ(strava až na nasledujúci deň !!!). 

Telefónne číslo vedúcej ŠJ - 037/ 73 342 80.

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžeme odmietnuť nastavením svojho prehliadača.