o škole

Oznam školskej jedálne

Platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Platný doklad o zaplatení treba predložiť vedúcej ŠJ. Platba sa realizuje úhradou poštovej poukážky alebo trvalým príkazom ( č. ú. 6833963001/5600, variabilný symbol je číslo čipu ).

Odhlásiť a prihlásiť na stravu je možné deň vopred do 14, 00 ( len v pondelok po víkende ráno do 8, 00 ). Zákonný zástupca alebo žiak sa odhlasuje zo stravy pri chorobe, odchode zo školy, ...  Strava sa vydáva od 12,00 do 14,00. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Ak bude strava zaplatená po dátume splatnosti na poštovej poukážke, stravník bude v príslušnom mesiaci prihlásený na stravu až po preukázaní dokladu o zaplatení vedúcej ŠJ(strava až na nasledujúci deň !!!). 

Telefónne číslo vedúcej ŠJ - 037/ 73 342 80.

Organizácia vyučovania

Budova ZŠ Fatranská 14, Nitra

1. hod.: 8.00 - 8.45

2. hod.: 8.55 - 9.40

3. hod.: 9.50 - 10.35

veľká prestávka (20 min)

4. hod.: 10.55 - 11.40

5. hod.: 11.50 - 12.35

6. hod.: 12.45 - 13.30

 

Budova Hlavná 82, Nitra - Janíkovce

1. hod.: 8.00 - 8.45

2. hod.: 8.55 - 9.40

3. hod.: 9.50 - 10.35

veľká prestávka (15 min)

4. hod.: 10.50 - 11.35

obedňajšia prestávka (30 min)

5. hod.: 12.05 - 12.50

6. hod.: 13.00 - 13.45

Naša základná škola so sídlom na Fatranskej ul. 14 slúži už 30 rokov ako druhý domov pre deti nielen z okolitého sídliska Chrenová, ale každý deň k nám cestu merajú žiaci, ktorí dochádzajú zo všetkých kútov Nitry, dokonca mnohí z jej blízkeho či vzdialenejšieho okolia.

Naša základná škola so sídlom na Fatranskej ul. 14 slúži už 30 rokov ako druhý domov pre deti nielen z okolitého sídliska Chrenová, ale každý deň k nám cestu merajú žiaci, ktorí dochádzajú zo všetkých kútov Nitry, dokonca mnohí z jej blízkeho či vzdialenejšieho okolia.

85. výročie ZŠ v Janíkovciach

Deti z DFS Fatranček spestrili svojím programom oslavy 85. výročia ZŠ v Janíkovciach, ktoré sa uskutočnili 5. 5. 2012. O spríjemnenie akcie sa pričinili aj janíkovskí štvrtáci recitáciou básní.
     

 

 

(Zdroj: maps.google.com)

Podrobnejšie zobrazenie okolia školy pomocou stránky maps.google.com.
(bude otvorené v novom okne)

O škole

Naša základná škola so sídlom na Fatranskej ul. 14 slúži už 30 rokov ako druhý domov pre deti nielen z okolitého sídliska Chrenová, ale každý deň k nám cestu merajú žiaci, ktorí dochádzajú zo všetkých kútov Nitry, dokonca mnohí z jej blízkeho či vzdialenejšieho okolia.

Prebiehajúce obsahové zmeny v rámci reformy školstva, ktorá je už druhý rok realizovaná aj vo výchovno-vzdelávacom procese našej školy, symbolicky vyjadruje aj náš nový vonkajší vzhľad. Ten je výsledkom rozsiahlej rekonštrukcie, ktorou sme v tomto šk. roku prešli a organizovanie ktorej bravúrne zvládlo nastupujúce mladé vedenie školy.

Škola disponuje už dlhšie rôznymi učebňami jazykov, informatiky či etickej výchovy a od šk. roku 2009/2010 aj učebňou dejepisu-geografie a náboženskej výchovy. V šk. roku 2010/2011 sme zmodernizovali knižnicu, súčasťou ktorej je čitáreň s novou interaktívnou tabuľou získanou z projektu podporeného Nitrianskou komunitnou nadáciou a ČSOB. Od roku 2011/2012 máme v škole k dispozícii aj dva vizualizéri vďaka projektu z Nadácie Volkswagen a NKN.

V školskom roku 2013/2014  má škola 667 žiakov, umiestnených v 31 triedach.

 

História školy ...

Projekty školy ... 

 

Čo ponúka náš školský vzdelávací program?

Okrem klasických predmetov obsahuje náš školský vzdelávací program niekoľko netradičných doplnkov.

Od 1. ročníka sa deti  učia anglický jazyk, od 6. ročníka všetkým pribúda druhý cudzí jazyk s možnosťou vybrať si medzi ruštinou a nemčinou.

Zaradením predmetu mladý záchranár chceme naučiť našich žiakov prostredníctvom riešenia úloh imitujúcich reálny problém, zameraný predovšetkým  na rozvoj preventívnych úloh a opatrení znížiť úrazovosť, a tým aj ochrániť a v čase výskytu reálnej hrozby, alebo ohrozenia života  človeka, alebo skupiny ľudí vedieť adekvátne a odborne reagovať na odvrátenie fatálnych následkov ohrozenia. 

A keďže naša Zem bije na poplach a žiada o pomoc, súčasťou nášho vzdelávacieho programu je environmentálna výchova, kde sa žiaci učia myslieť i konať tak, aby životné prostredie ochraňovali a zveľaďovali.

A......

Nezanedbávame ani žiakov, ktorí potrebujú našu pomoc, aby zvládli základné učivo. V našej škole pracuje preto špeciálna pedagogička, ktorá sa im popri ich učiteľoch odborne venuje.

Problémy žiakov súvisiace s výberom ďalšej školy či výchovné problémy rôzneho charakteru pomáha riešiť naša výchovná poradkyňa.