COVID-19

Milí rodičia, dávame do pozornosti opatrenia ÚVZ SR týkajúce sa nosenia rúšok a usmernenie MŠ k postupu škôl a šk. zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 zverejnených 29. 9. 2020. 

Opatrenie ÚVZ SR

Usmernenie MŠ

Zároveň Vám oznamujeme, že od 1. 10. bude platiť vnútorné členenie času ako počas bežného vyučovania. Obed sa bude vydávať od 11.50 podľa rozpisu, ktorý budú mať tr. učitelia a p. vychovávateľky. Pri žiakoch, ktorí sa nestravujú bude zabezpečený dozor.

Miešanie skupín ETV/NBV, THD - V. roč. nebudeme realizovať.

Fatranská

 0. hodina: 7:00  - 7:45 
     malá prestávka (10 min)
 1. hodina: 8:00  - 8:45 
     malá prestávka (10 min)
 2. hodina: 8:55  - 9:40 
     desiatová prestávka (10 min)
 3. hodina: 9:50  - 10:35 
     veľká prestávka (20 min)
 4. hodina: 10:55  - 11:40 
     malá prestávka (10 min)
 5. hodina: 11:50  - 12:35 
     malá prestávka (10 min)
 6. hodina: 12:45  - 13:30 

Janíkovce

 1. hodina: 8:00  - 8:45 
     malá prestávka (10 min)
 2. hodina: 8:55  - 9:40 
     desiatová prestávka (10 min)
 3. hodina: 9:50  - 10:35 
     malá prestávka (10 min)
 4. hodina: 10:45  - 11:30 
     malá prestávka (10 min)
 5. hodina: 11:40  - 12:25 
     obedňajšia prestávka (20 min)
 6. hodina: 12:45  - 13:30 

Vážení rodičia, v zmysle opatrenia krízového štábu a nových opatrení MŠVVaŠ zo dňa 11. 10. 2020 je od 12. 10. 2020 povinnosť nosenia rúšok aj u žiakov I. stupňa.

Preto Vás poprosíme, porozprávajte sa o tom so svojimi deťmi, upozornite ich na túto skutočnosť a vysvetlite im, prečo je to potrebné. Doteraz sme za vašej spolupráce pekne všetko zvládli, tak sa pokúsme, aby nám táto spolupráca fungovala aj naďalej.

V zmysle týchto opatrení sa pozastavuje činnosť projektov Športového centra pri ZŠ Fatranská 14, Nitra a Dajme spolu gól od 12. 10. 2020 do odvolania.

Telocvične sa nebudú využívať ani pre externé fyzické či právnické osoby.

Rozhodnutie MŠVVaŠ zo dňa 11. 10. 2020

Prevádzka ZŠ od 12. 10. 2020 - aktualizované

https://www.minedu.sk/data/att/17572.pdf

Vážení rodičia, pokiaľ nevyjdú nové usmernenia z MŠ v priebehu dnešného a zajtrajšieho dňa, bude vyučovací proces na ZŠ prebiehať do 18. 9. 2020 tak, ako doteraz, s výnimkami pre ŠKD.

Od 16. 9. 2020 bude fungovať ranný ŠKD, kde bude zabezpečený dozor.

V triedach III. A a IV. B bude poobedný ŠKD do 18. 9. samostatne (bez miešania sa skupín), trvať bude do 15.00.


ETV/NBV sa zatiaľ spájať nebudú, ani INF/THD v piatom ročníku. Pre TSV platí aj naďalej zákaz využívania telocvične. Jazyky a INF, THD vo vyššom ročníku sa budú deliť na skupiny a začnú využívať učebne, ktoré sa budú riadne dezinfikovať.

Organizácia vyučovania sa nezmení, obed bude prebiehať v nezmenenom režime.

Zmena nastáva v zmysle nariadenia ÚVZ SR v povinnom období nosenia rúšok - do 30. 9. 2020 pre žiakov druhého stupňa, vysoko odporúčané sú aj u žiakov prvého stupňa.

 

Ďakujeme za porozumenie. Vedenie školy

Vážení rodičia, od 21. 9. 2020, bude vyučovací proces na ZŠ prebiehať tak, ako doteraz, s výnimkami pre ŠKD.

Ranný ŠKD bude fungovať obdobne, ako minulý týždeň, pri deťoch bude zabezpečený dozor.

Poobedný ŠKD bude prebiehať, ako za bežného šk. roka a prevádzky šk. klubu. 

ETV/NBV sa zatiaľ spájať nebudú, ani INF/THD v piatom ročníku. Pre TSV platí aj naďalej zákaz využívania telocvične. Jazyky a INF, THD vo vyššom ročníku sa delia na skupiny a využívajú učebne, ktoré sa budú riadne dezinfikovať.

Organizácia vyučovania sa nemení, ostáva v režime, ako bolo nastavené na začiatku roka pre obdobie pandémie, obed prebieha tiež v nezmenenom režime. 

Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomne vyhlásenie o bezinfekčnosti. V prípade, ze žiak preruší vyučovanie na viac ako 5 dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá po príchode potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

V prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia na COVID -19, rodič bezodkladne informuje tr. uč. alebo riaditeľku školy.

Nosenie rúšok je naďalej povinné (v zmysle usmernenia UVZ SR do 30. 9. 2020) pre žiakov druhého stupňa, vysoko odporúčané sú aj u žiakov prvého stupňa. Rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň min. 2 rúška a jedny hygienické papierové vreckovky.

Je prísny zákaz vstupu cudzích osôb, teda aj zákonných zástupcov, do priestorov školy. V prípade potreby, kontaktujte vyučujúceho, ktorý príde za vami pred budovu školy (použite telefón, poproste p. vrátničku, p. tajomníčku).

Ďakujeme za porozumenie. Vedenie školy