Projekt

Prosíme vás, zahlasujte za náš projekt Ohýbaj ma, mamko... , na ktorý Raiffeisen banka prispeje sumou 1 000 €, a získajte dobrý pocit. Prispejete tak ku možnosti kúpy harmoniky pre náš folklórny súbor Fatranček. Kliknite na: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/nitra/6712

Deň vzdelávania v spoločnosti Muehlbauer

18. 10. 2019, v čase od 14. 00 do 21. 00 organizuje spoločnosť Muehlbauer Deň vzdelávania (deň otvorených dverí s spoločnosti Muehlbauer).

Je to akcia, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. roč., ktorí majú záujem o duálne vzdelávanie v technických odboroch. Na tomto dni sprevádzajú žiakov priestormi spoločnosti, prebiehaju ukážky prác žiakov v duálnom vzdelavaní v jednotlivých odboroch, ktoré majú certifikované. Pritomní sú aj zástupcovia stredných šôl s ktorými spoločnosť spolupracuje (Zlaté Moravce, Vráble, Šurany, Cintorínska Nitra, DSA Nitra). Žiaci tak môžu získať informácie priamo o daných odboroch na partnerských školách a možnosti štúdia.

Biela pastelka 2019

V dňoch 19. a 20. 9. sa naša škola zapojí do verejnej zbierky Biela pastelka.

Ak môžete a chcete, podporte, prosím, nevidiacich a slabozrakých 1 eurom.

19. 9. bude zbierka organizovaná na I. stupni a 20. 9. na druhom.

Ako poďakovanie dostanú žiaci bielu pastelku.

Za každý príspevok ďakujeme.

Poďakovanie - Biela pastelka

Ďakujeme
všetkým žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom našej školy,
ktorí prispeli symbolickým 1 eurom a prejavili tak svoju priazeň tým, ktorí to naozaj potrebujú.

V rámci zbierky Biela pastelka sme spolu vyzbierali krásnych 237,06 €.

Návšteva špecialistu na drogy

V utorok 9. februára našu školu navštívli členovia kynologickej jednotky KR PZ v Nitre. Predstavili nám svoju činnosť v eliminácii drog a ich distribúcie.  Prislušníci polície prišli v sprievode cvičeného služobného psa, ktorý je špeciálne pripravovaný na vyhľadávanie  drog.  Po krátkej, ale zaujímavej besede, v dvoch triedach ( VIII.A a IX.A), mali žiaci možnosť  vidieť  ukážku vyhľadávania drog.  Aj touto formou  realizujeme dorogovú prevenciu na našej škole.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

03

ilustračné foto

Žiacky parlament

Vo štvrtok 8. 11. 2012 zasadal na našej škole historicky prvý krát žiacky parlament.

V zasadacej miestnosti školy sa stretla 32-členná skupina, ktorá bola tvorená predsedami zvlených v jednotlivých triedach. Spoločne si v úvode objasnili pravidlá, prerokovali program, zvolili predsedu a podpredsedu a dohodli sa na ďalšom postupe.

Vznikol tak zaujímavý plán práce, ktorého realizácia určite obohatí život žiakov našej školy.

K. Bečková, IX. A

Správa od vedúcej ŠJ

Nakoľko sa každý mesiac opakujú nedostatky ohľadne platenia za stravu, dovoľujeme si upozorniť na určité informácie.

- Pokyny pre rodičov:

Strava sa uhrádza na mesiac vopred. Žiadam Vás, aby ste dodržiavali splatnosť úhrady za stravu vyznačenej na zloženke, inak bude stravník odhlásený až do predloženia dokladu o zaplatení ( po dátume splatnosti ihneď odovzdať ústrižok vedúcej ŠJ).

Zo stravy odhlasuje zákonný zástupca:

- pri chorobe,

- v neprítomnosti,

- pri odchode z našej školy a pod.

Za neodhlásenú a včas neodobratú stravu sa náhrada neposkytuje. Odhlásiť sa a prihlásiť na stravu je možné aj cez internet do 14,00 hod na nasledujúci deň. Len v pondelok ráno sa dá odhlásiť zo stravy do 8,00 hod na t. č. 037/7334280.

 

Ďakujem za pochopenie.

Vedúca ŠJ

Dodatok č.4 k VZN Mesta Nitry č.21/2008

Dodatok č.4 k VZN Mesta Nitry č.21/2008

Dňa 11.05.2012 nadobudne účinnosť Dodatok č. 4 k VZN Mesta Nitry č. 21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č. 1 zo dňa  25.6.2009, dodatku č. 2 zo dňa 10.12.2009 a dodatku č. 3 zo dňa 30.6.2011, ktorým sa uvedené VZN mení a dopĺňa nasledovne:

V § 1 bod 2 sa vypúšťa veta:

Čiastočná úhrada nákladov zákonným zástupcom dieťaťa, žiaka alebo dospelej osoby v jednotlivých školách a v  školských  výchovno-vzdelávacích  zariadeniach je zákonom stanovená mesačne vo výške najviac 15% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa a pre dospelú osobu.

V § 4 Školské účelové zariadenie sa za bod 1.5. vkladá bod 1.6. až 1.8 s týmto znením:

1.6. Príspevok na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach pri základných a materských školách

1.6.1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach pri základných a materských školách paušálne, čiastkou 1,00 € na jedného stravníka mesačne.

1.6.2. Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa alebo žiaka:

a) ktorý sa neodstravoval ani jediný deň v mesiaci

b) ktorý je v hmotnej núdzi


1.7. Podmienky a spôsob úhrady príspevku na režijné náklady

1.7.1. Uhrádza sa mesačne vopred spolu s nákladmi na nákup potravín

a) príspevok na úhradu režijných nákladov sa pripočíta k sume vypočítanej za náklady na potraviny na poštovú poukážku,

b) príspevok na úhradu režijných nákladov sa odpočíta zo sumy zaplatenej za náklady na potraviny trvalým príkazom alebo bezhotovostným bankovým prevodom

1.7.2. Po zaplatení všetkých príspevkov, najneskôr však do 7. dňa nasledujúceho mesiaca, odvedie vedúca jedálne príslušnú sumu

a) ZŠS pri ZŠ na príjmový účet školy a tá následne na príjmový účet MsÚ v Nitre

b) ZŠS pri MŠ na príjmový účet MsÚ v Nitre

1.8  Podmienky použitia príspevku na režijné náklady

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na režijné náklady sa použije najmä na nákup materiálno technického vybavenia toho zariadenia školského stravovania pri MŠ a ZŠ                 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, kde má zákonný zástupca dieťa.

V zmysle tohto dodatku môže vaše ZŠS pripočítať príslušnú sumu (1,00 €) k stravnému na poštové poukážky, ktoré sa vydávajú  v mesiaci máj (ako predplatné na mesiac jún). Tieto poukážky ale nesmú byť vydané skôr, ako dodatok č. 4 nadobudne účinnosť, t.j. 11.05.2012. O tom, ako budete postupovať po získaní režijných poplatkov budete včas informovaní.

PaedDr. Vladimír Ďuga v.r.

vedúci odboru školstva, mládeže a športu

"Tajomstvo labáku"

V súčasnom období, období mnohých zmien, sa veľká pozornosť venuje prieniku inovácií do vyučovania. Aj naša škola sa o toto snaží a zavádza, okrem iného, do vyučovacieho procesu informačno-komunikačné technológie. 

Z tohoto dôvodu, sme podali projekt do nadácie Volkswagen Slovakia, ktorá vydala výzvu "Tajomstvo labáku" a požiadali sme o príspevok na kúpu vizualizéra, dataprojektora a multimediílnych CD do biologického laboratória.

Keďže sme uspeli a získali sme krásnych 1973 €, náš sen sme mohli plne realizovať. Biologické laboratórium tak ponúka kvalitnejšiu a modernejšiu výučbu.  

ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE NADÁCII!!!!


Strana 4 z 4