Jarné prázdniny

Milí rodičia, 
v týždni od 1. - 5. 3. 2021 budú mať žiaci jarné prázdniny. V zmysle rozhodnutia RÚVZ Nitra sa Jarná škola neotvára.
V období jarných prázdnin nebude ani ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry.
 
PRAJEME VÁM VEĽA KRÁSNYCH A POKOJNÝCH DNÍ. ODDÝCHNITE SI!!!

Odhlásenie sa zo stravy

ODHLASOVANIE ZO STRAVY DO KONCA KALENDÁRNEHO ROKA

Vážení rodičia, v pondelok 21.12.2020 do 8.00 hod je posledný možný deň na odhlásenie stravníkov zo stravy na týždeň: 21. 12. - 23. 12. 2020 z dôvodu vyčerpania skladových zásob.

*V prípade nemoci, odchodu zo školy a pod. si môžete stravu vyzdvihnúť do obedára v čase 12. 00 - 14. 00 hod.

Ďakujeme.

Školská jedáleň pri ZŠ Fatranská

Oznam ŠJ

Milí stravníci a rodičia.

Stravu na január- marec 2021  prosíme uhradiť až v termíne od 1.1. 2021 – 7. 1. 2021. Prosíme dodržať stanovený termín.  /Platby, kt. prídu v decembri 2020 budú vrátené späť a žiadané v januári/

 • Stupeň: 15,60 Eur
 • Stupeň: 21,00 Eur

Ďakujeme a prajeme krásne Vianočné sviatky.

Šk. Jedáleň

Športové centrum pri ZŠ Fatranská 14, Nitra

Projekt Športové centrum pri základnej škole organizuje Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s Mestom Nitra.  Jeho cieľom je rozhýbať deti a vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj všetkých športových aktivít a činností, vytvoriť u detí pozitívny vzťah k športu a prebudiť pozitívne emócie. 

ZŠ Fatranská sa doň zapojila 2. 10. 2020 podpisom zmluvy. Športové aktivity začnú 5. 10. 2020.

Projekt má dva piliere. Jeden sa týka popoludňajších aktivít pre ZŠ. Druhý pilier týždenného školského korčuliarskeho programu pre žiakov II. ročníka.

Prvý pilier sa bude sa organizovať v čase ŠKD pre deti 1. a 2. ročníka, ktoré majú záujem zašportovať si v čase od 13.30 do 15.00. K dispozícii bude ambasádor, ktorý bude žiakov viesť a motivovať k pohybovým aktivitám. Každý deň, počas obdobia mimoriadnej situácie, bude vyčlenený pre jeden oddiel ŠKD. Komu sa nechce, zapojiť sa nemusí.

Počas priaznivého počasia sa budú aktivity vykonávať na multifunkčnom ihrisku, alebo vo vonkajších priestoroch areálu, v zime a v prípade dažďa v telocvični. 

Dieťa si  nemusí priniesť nič, len sa pred aktivitami prezlečie do športového odevu. Pomôcky pripraví ambasádor v spolupráci so ZŠ.

Pedagogický dozor bude zabezpečený zamestnancami ZŠ.

Druhý pilier - Školský korčuliarsky program pre žiakov II. ročníka sa bude realizovať v týždňových intervaloch (5 dní), v dopoludňajších hodinách. Výstroj - korčule, prilby, dresy zabezpečí na zapožičanie SZĽH, dopravu Mesto Nitra. Ak má dieťa svoje korčule, je to samozrejme lepšie. 

Tešíme sa a veríme v radosť našich detí a vytvorenie pozitívneho vzťahu k športu aj vďaka tomuto projektu.

Úprava vnútorného členenia dňa - len pre ZŠ Fatranská

Milí rodičia, od 23. 9. upravujeme organizáciu vyučovania (vnútorné členenie dňa) nasledovne: každú vyučovaciu hodinu skrátime o päť minút, ale prestávky o tých päť minút predĺžime.

1. hod.: 8.00 do 8.40
2. hod.: 8.50 do 9.30
3. hod.: 9.40 do 10.20
4. hod.: 10.30 do 11.10
obed/veľká prestávka podľa harmonogramu (zmena nenastala)
5. hod.: 11.50 do 12.30
6. hod.: 12.40 do 13.20

Dôvodom je potreba dlhšej prestávky na desiatu, toaletu, prípravu učebných pomôcok.

Pre ZŠ Janíkovce nateraz zmenu nebudeme realizovať, nakoľko tam sú nastavené desaťminútové prestávky od začiatku šk. roka z dôvodu iného času vydávania obedov.


Za porozumenie ďakujeme.

Vyhodnotenie šk. roka 2019/2021

Vážené p. kolegyne, p. kolegovia, milí žiaci!

Každoročne sa stretávame v átriu našej školy, aby sme sa spoločne rozlúčili s predošlým školským rokom, aby sme formálne ukončili druhý polrok a oficiálne odštartovali letné prázdniny. Dnes je to ale inak. Chránime seba a svojich kamarátov, učiteľov a preto sa lúčime z prostredia našich tried.

Tento školský rok bol zvláštny pre každého z nás, no asi najviac pre našich prváčikov, ktorí ešte ani poriadne nechytili perá do rúk a už museli ostať doma.

Verím, že aj napriek tomu, ste, milí prváci, dokázali veľké veci. Zvládli ste celú abecedu, naučili ste sa pracovať s číslami, čo to pochytili z angličtiny, zistili, čo je správne, čo sa smie, čo nie, učili ste sa z domu...

Obdobne to bolo zaujímavé aj pre našich najstarších členov žiackeho kolektívu.

Milí deviataci, verím, že Vy ste sa stihli patrične rozlúčiť so svojou triedou, spolužiakmi, učiteľmi a školou. Nemali ste na to toľko času ako vaši predchodcovia, no predsa len tieto miestnosti a chodby poznáte verne. Deväť rokov ste ich navštevovali často s radosťou a často, samozrejme, s nechuťou. Verím, že tých deväť rokov vám poskytlo dobrý základ na ďalšie pokračovanie v živote a štúdiu, že všetko, čo ste sa naučili, využijete čo najlepšie. Verím tiež, že priateľstvá a známosti, ktoré ste nadobudli, vám priniesli a prinesú len radosť a úžitok. Každý z vás snáď našiel niečo, čo ho inšpiruje, niečo, čo je hodné ďalšieho rozvíjania a zdokonaľovania. Po deviatich rokoch mi už zostáva len zaželať vám mnoho šťastia a radosti.

Aj napriek neštandardnému šk. roku sme sa chovali veľmi zodpovedne k prírode, k ŽP. Mnohí pravidelne prispievali do zberu bateriek, plastov či papiera.  A ktorí prispievali najvýraznejšie a odnesú si zaujímavé ceny?

V zbere:

papier

 1. Igor Vacho (I. D)          2 plné kontajnery      Elli Galandáková (VII. C)    568 kg
 2. Hanka Oravcová (I. E)  2120 kg                    Jakub Oravec (VI. B)          530 kg
 3. Šimon Štefek (II. C)     900 kg                      Patrik Vajzer (VII. A)          350 kg

PET

 1. Hanka Oravcová (I. E)    4605 ks                   Sofia Szúdorová (V. A)      6310 ks
 2. Nicolas Bošanský (IV. B) 4553 ks                   Vladimír Vajzer (IX. A)      1300 ks
 3. Simona Mičudová (II. B) 3445 ks                   Jakub Vargan (VII. A)       620 ks


baterky

 1. Hanka Oravcová (I. E)    193 kg                    Viktor Karabín (IX. B)         40 kg
 2. Veronika Laurová (II. C)  55 kg                     Tomáš Uhrín (V. A)            18,5 kg
 3. Lenka Maková (III. A)     28 kg                      Elizaveta Yuryevna Akimova (VI. C) 10,3 kg

Niektorí z Vás sa zapojili aj do zberu šípok a najviac ich priniesli:

Nina Uličná /II. A)  32,9 kg                                      Nina Szolosyová (V. B)  20,6 kg

Okrem separovania sa mnohí z Vás zapájali do rôznych súťaží, niektorí reprezentovali našu školu aj online formou, a tie najvýraznejšie úspechy ocením cenou riaditeľky školy:

Za reprezentáciu školy:

 • v oblasti humanitných vied - Andronika Gáliková - VI. B,
 • v oblasti prírodných vied - Marcel Pilka - IX. C,
 • v oblasti umenia - Alexandra Sabová - V. A,
 • za reprezentáciu školy v recitačných a matematických súťažiach - Lara Mochnaľová - III. A,
 • za oblasť športu - Timu Sauer - IX. C.

V závere, pri tejto príležitosti, by som Vám všetkým chcela poďakovať – mojim kolegom, ktorí zostali verní svojmu poslaniu,  ktorí sa dokázali rýchlo a bezproblémovo prispôsobiť vzniknutej situácii, ktorí sa svojim žiakom venovali rovnako intenzívne aj v časoch nevyspytateľnej krízy. Tiež ďakujem Vám, milí žiaci, že ste sa zachovali mimoriadne zodpovedne a dospelo, že ste svoje povinnosti nezanedbali, i keď bariéra medzi školou a domovom zmizla, že ste vo svojom učení a štúdiu nepoľavili, že ste si dokázali spraviť triedu z detskej izby. V neposlednom rade, hoci nie sú prítomní, nedá mi nepoďakovať Vašim rodičom za to, že Vám, milí žiaci poskytli vhodné podmienky na domácu výučbu, že kreatívne vyplnili Váš voľný čas, že Vám boli nápomocní vždy a bezpodmienečne a k problému sa postavili ľudsky a s pochopením.

Osobitne ďakujem pani tajomníčke Zmekovej, ktorá odišla koncom júna do dôchodku. Prajem jej krásne dni, veľa oddychu a aktívne prežívanie dní na dôchodku.

Situácia, v ktorej sme sa všetci ocitli, je nová. Spočiatku sa mohla zdať i strašidelná, no teraz viem, že spoločne sa obávať nemusíme. Pevne verím, že s trochou šťastia sa nám podarí vrátiť v septembri do zabehnutých koľají a budeme sa tu môcť stretávať osobne.

Prajem Vám, ale aj nám, aby sme si cez prázdniny oddýchli, načerpali nové sily a nestratili duchaprítomnosť. Takže krásne leto a bezpečný návrat 2. septembra o 8.00, snáď, v našom školskom átriu.              RNDr. S. Palková - riaditeľka školy

Usmernenie k prevádzke letného ŠKD

Usmernenie riaditeľky ZŠ k prevádzke ŠKD počas letných prázdnin v termíne 1. – 10. 7. 2020

 

Riaditeľka Základnej školy, Fatranská 14, Nitra vydáva usmernenie v zmysle Usmernenia mesta Nitry  k prevádzke ŠKD počas letných prázdnin č. 116909/20/OŠMaŠ, vydaného dňa 9. 6. 2020 nasledovne:

Prevádzka a vnútorný režim ŠKD počas prázdnin

Školský klub detí počas letných prázdnin môžu navštevovať len žiaci, ktorí boli do ŠKD prijatí rozhodnutím riaditeľky školy – kmeňoví žiaci a zároveň majú zamestnaných oboch rodičov.

Do ŠKD môžu nastúpiť žiaci prvého až štvrtého ročníka na základe prihlásenia zákonného zástupcu dieťaťa u tr. uč. dieťaťa do 19. 6. 2020. Dodatočné nahlasovanie a odhlasovanie  nebude  možné, vzhľadom na vytvorenie skupín  a personálne zabezpečenie ŠKD.

Prevádzka ŠKD bude v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. v triede III. A. 

 • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Pri vstupe do budovy školy si žiak vydezinfikuje ruky.
 • Žiaci a ich zákonní zástupcovia sú naďalej povinní hygienicko – epidemiologické opatrenia a rešpektovať pokyny pedagógov - pravidelné umývanie rúk, dezinfekcia, vetranie..
 • Vstup zákonných zástupcov a sprevádzajúcich osôb do budovy školy je naďalej zakázaný.

 

Úprava vnútorného časového členenia ŠKD 

 • Vstup do budovy bude zabezpečený hlavným vchodom od 7. 00 do 8.00.
 • Odchod žiakov zo školy bude tiež len cez hlavný vchod. (čas odchodu oznámi zákonný zástupca svojej vychovávateľke do konca tohto týždňa) 

 

Dopoludňajšia činnosť: 8.00  –11.30 hod.

Obed:                         11.30 – 12.00 hod.

Popoludňajšia činnosť:12.00 – 16.00 hod.

 

Náplň činnosti ŠKD 

 • relaxačná a oddychová činnosť
 • športová a turistická činnosť
 • pracovno-technická činnosť
 • environmentálna činnosť

 

Finančné zabezpečenie

Finančné  náklady  spojené  sčinnosťou ŠKD  počas  prázdnin  budú  plne  hradiť  zákonní zástupcovia detí.

 

Rozpis finančných nákladov:

 • Strava:9,68/8 dní (1,21 €/deň)
 • Režijné náklady: 5,00 €
 • Poplatok ŠKD v zmysle VZN 6,00 €/8 dní prevádzky. Možná úprava v zmysle dodatku VZN Mesta Nitra, ktorý čaká na schválenie.

 Ostatné náklady spojené s fungovaním ŠKD:

 • Hygienické náklady: 1,50 €
 • Dezinfekcia:1,50 €
 • Materiálno-technické zabezpečenie:1,50 €
 • Ostatné finančné náklady budú hradené priebežne podľa činnosti ŠKD

 

Stravu žiadame vyplatiť v prvý júlový deň nástupu do ŠKD na účet ZŠS (14,68). Prosíme nie skôr.

Ostatné finančné prostriedky svojej p. vychovávateľke (10,50 €) do pondelka 29. 6. 2020.

 

Škola si vyhradzuje právo neprijať dieťa do ŠKD ak:

 • nebudú uhradené finančné prostriedky za dieťa
 • ak dieťa prejavuje známky ochorenia

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o  tejto  situácii  informuje  príslušného  pedagogického  zamestnanca  a  riaditeľku  školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená  lekárom  všeobecnej  zdravotnej  starostlivosti  pre  deti  a dorast   alebo   miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z ŠKD vylúčené.

 

 

V Nitre 22. júna 2020                                                               RNDr. S. Palková – riaditeľka ZŠ

Milé naše mamy

Milé mamy, mamky, mamičky, staré mamy,

Mama, je slovo kratučké, milé, láskavé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci. Mama, je takmer vždy to prvé slovo, ktoré dieťa vysloví. Mama - to je láska sama. 

Pri slove - mama si každý z nás predstaví svoju matku. Milú a dobrotivú, ktorá bdela pri našej postieľke, keď sme ochoreli, ktorá sa tešila z našich prvých krôčikov a ofúkala kolienko, keď sme spadli,  ktorá pritúlila, zovrela v náručí, plakala s nami, keď sme už boli dospelí a bolo nám ťažko.  Bola a je to mama, ktorá vedela  a vie dať slovám najkrajšiu a najláskavejšie podobu. A je to tá istá mama, ktorej slová sme toľkokrát nevzali vážne a potom sme ju s ľútosťou prosili o odpustenie.

Deň matiek je príležitosťou aj verejne poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.

V mene Vašich detí, Vám, milé mamy, chceme poďakovať za každú rozprávku, ktorou ste obohatili ich detskú dušu. Za každý bozk na dobrú noc, za strach, keď sa oni zmietali v horúčke, za každé slovo, ktoré ste svoje dieťa naučili. I za to, že svoje deti učíte viere a láske, že každý deň im odovzdávate kus seba. Za to, že držíte nad nimi ochranné ruky, keď kráčajú životom. Aj za to, že keď deti z tej správnej cesty niekedy vybočia, pomáhate im znova nájsť správny smer. Tiež za to, že pri nich stojíte v dobrom aj v zlom a že Vaše láskavé oči neochvejne sledujú každý ich krok.

Milé mamy a staré mamy,

želáme Vám, aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúčat mali vždy radosť.  Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia. 

Buďte nám zdravé, krásne a milé a buďte s nami ešte dlhé roky.

A na záver nám dovoľte povedať za všetky naše deti:


“Máme vás  radi, naše drahé mamy.”

Strana 2 z 4