Milé naše mamy

Milé mamy, mamky, mamičky, staré mamy,

Mama, je slovo kratučké, milé, láskavé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci. Mama, je takmer vždy to prvé slovo, ktoré dieťa vysloví. Mama - to je láska sama. 

Pri slove - mama si každý z nás predstaví svoju matku. Milú a dobrotivú, ktorá bdela pri našej postieľke, keď sme ochoreli, ktorá sa tešila z našich prvých krôčikov a ofúkala kolienko, keď sme spadli,  ktorá pritúlila, zovrela v náručí, plakala s nami, keď sme už boli dospelí a bolo nám ťažko.  Bola a je to mama, ktorá vedela  a vie dať slovám najkrajšiu a najláskavejšie podobu. A je to tá istá mama, ktorej slová sme toľkokrát nevzali vážne a potom sme ju s ľútosťou prosili o odpustenie.

Deň matiek je príležitosťou aj verejne poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.

V mene Vašich detí, Vám, milé mamy, chceme poďakovať za každú rozprávku, ktorou ste obohatili ich detskú dušu. Za každý bozk na dobrú noc, za strach, keď sa oni zmietali v horúčke, za každé slovo, ktoré ste svoje dieťa naučili. I za to, že svoje deti učíte viere a láske, že každý deň im odovzdávate kus seba. Za to, že držíte nad nimi ochranné ruky, keď kráčajú životom. Aj za to, že keď deti z tej správnej cesty niekedy vybočia, pomáhate im znova nájsť správny smer. Tiež za to, že pri nich stojíte v dobrom aj v zlom a že Vaše láskavé oči neochvejne sledujú každý ich krok.

Milé mamy a staré mamy,

želáme Vám, aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúčat mali vždy radosť.  Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia. 

Buďte nám zdravé, krásne a milé a buďte s nami ešte dlhé roky.

A na záver nám dovoľte povedať za všetky naše deti:


“Máme vás  radi, naše drahé mamy.”

Zápis do 1. ročníka 2020/2021

zápis do školVážení rodičia budúcich prváčikov!

      Zápis do prvého ročníka našej Základnej školy pre šk. rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 20. - 24. 4. 2020 bez prítomnosti detí a rodičov prostredníctvom elektronickej prihášky, ktorú zverejníme na stránke školy. S prihláškou musia súhlasiť obaja rodičia.

Pre tých, ktorí to nebudú môcť realizovať vyplnením elektronickej prihlášky, budú si môcť zo stránky vytlačiť prihlášku a poslať nám ju poštou, najneskôr do 24. 4. 2020.

V NUTNOM PRÍPADE, ak sa niekto nevie pripojiť na PC, bude môcť prísť v utorok 21. 4. 2020 v čase 7.00 - 9.00 a v čase 14.00 - 17.00 osobne do školy, kde rodič vyplní prihlášku u p. riaditeľky, príp. u p. zástupkyne I. st.. V tomto prípade je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a ak máte aktivovanú elektronickú schránku, tak aj jej číslo. Je dôležité, aby ste dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

Overenia údajov poskytnutých zákonnými zástupcami a podpísanie prihlášky, ktorú my vytlačíme, sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, do školy dodatočne doručí zákonný zástupca odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Prosím, SLEDUJTE našu stránku, o všetkom Vás budeme informovať.

Vážení  rodičia, kedže sa v MŠ nezisťuje tohto času  školská zrelosť, môžete si urobiť skríning na https://welcome-idea.eu/#/initial-screening/screening-start a odhaliť tak oblasti, v ktorej vaše dieťa zaostáva. Vyplníte si dotazník na základe ktorého dostane výstup a ten môžete konzultovať so psychologičkou na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Okrem toho nájdete na stránke aj rôzne aktivity pre vaše deti, ktoré rozvíjajú kľúčové oblasti.

Prečo sa rozhodnúť pre našu školu?

-    ANJ od 1. ročníka
Inovatívne metódy vo vyučovaní: dramatizácia textu, hranie rolí, aktívne písanie, intelektové a didaktické hry, brainstormingom, guestionstorming, projektové a problémové vyučovanie, cubing, v menšej miere arteterapia, muzikoteria, využívanie prvkov VYSOKOEFEKTÍVNEHO UČENIA: zavádzanie pravidiel v triede, ranná komunita, pojmové mapy, vzájomné hodnotenie žiakov, tvorivé učenie. 
-  Korčuľovanie na 1. stupni.
- Moderné učebne, zrekonštruovaná podlaha v telocvični, multifunkčné ihrisko, nové detské ihrisko.
-  Školský rozhlas.
-  Rôzne záujmové útvary.
- Spolupráca s Language Planet - doobedňajšie aktivity (CLIL), poobedňajšia činnosť s lektormi, KOS, Medea
- Špeciálne pedagogičky, šk. psychologičky, pedagogické asistentky.
-  Využívanie nteraktívnych tabúľ, IKT techniky, tabletov.
-  ŠKD od 6.30 do 17.00 
-  a mnoho iného...

 

Poplatky za stravu a ŠKD

Vážení rodičia, z dôvodu predĺženého prerušenia vyučovania Vás prosíme, aby ste už na účet školy neposielali poplatky za stravovanie.  Ak ste už zaplatili, preplatky Vám budú vrátené na Váš účet začiatkom júla. Prosíme aj o neuhrádzanie poplatkov za ŠKD.

Ďakujeme. Vedenie školy

Zaujímavé informácie

Zaujímavé informácie:

1) Vyučovanie na RTVS (Dvojka) rozširuje svoje vysielanie od 30. 3. 2020 zo 45 minút na 90.

Program sa rozšíri aj o vyučovanie pre žiakov 2. stupňa.

Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy bude vo vysielaní naďalej každý pracovný deň, od 9:15 do 10:45 h. Každá relácia bude rozdelená do troch blokov – vyučovanie pre 1. - 2. ročník, 3. - 4. ročník a 5. - 7. ročník.

Školský klub bude od pondelka rozdelený do troch blokov pre 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník a 5. až 7. ročník. Jeden vysielací týždeň je organizovaný ako jeden školský deň - tak, ako deti v škole majú 5 hodín, tak bude aj v Školskom klube každý deň iný predmet. V pondelok bude o prírodovedných predmetoch, v utorok o informatike, v stredu o matematike, vo štvrtok sa bude venovať spoločenskovedným predmetom a v piatok sa zameria na slovenčinu a literatúru. Celý koncept je postavený na prepájaní predmetov a ročníkov, aby aj súrodenci doma mohli spolupracovať a objavovať učivo. Relácia ukazuje moderný spôsob výučby, ktorý deťom hravou formou pomáha, aby sami objavovali poznatky, boli zvedavé, pýtali sa a hľadali odpovede.

 

2) Nová webová stránka a dotazník o vašich potrebách a skúsenostiach v aktuálnej situácii zavretých škôl pre rodičov a učiteľov: Nitrianske centrum podpory vzdelávania 

http://www.niceedu.sk/

https://www.surveymonkey.com/r/zavrete_skoly

3) V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

4) Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil na svojom webovom sídle https://vudpap.sk/ viaceré metodické materiály, ktoré sú určené učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom, napr.: 

  1. Zásady komunikácie učiteľ – rodič – žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii
  2. WELCOME: APLIKÁCIA PRE RODIČOV I PEDAGÓGOV
  3. O videohrách vo vzdelávaní
  4. Nové usmernenia pre CPPaP a CŠPP v období koronavírusu
  5. 11 dobrých rád pre rodičov, ktorí svoje deti musia v týchto náročných dňoch učiť doma

 Informácie odporúčame sledovať na stránke https://vudpap.sk/  a https://www.ucimenadialku.sk/

Rozvrh od 30. 3. 3020

Vážení rodičia, po rozhovore s učiteľmi, sme sa dohodli na vyučovaní v rámci II.st. podľa nasledovného rozvrhu. V prípade, že niektorý učiteľ v niektorý deň nebude môcť, dá Vám informáciu, kedy sa bude vašim deťom venovať. MAT a SJL si vyhradzuje právo venovať sa Vám aj viackrát do týždňa, max. však trikrát, CUJ dvakrát. Prosím, rešpektujte to.

I. st. sa bude venovať len hlavným predmetom: SJL, MAT, PVO, PDA, VLA, ANJ. Každý deň jeden predmet. Samozrejme, žiaci by sa mali venovať aj čítaniu či písaniu diktátov. Nie síce v tom istom tempe, ako počas školy, ale považujeme to za dôležité. Mnohí ste si už našli systém a takto to v súčinnosti s p. uč. realizujete.

Začíname pondelkom 30. 3. 2020.

 

  5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč.
Pondelok SJL GEG, FYZ BIO, CUJ ANJ, DEJ MAT, OBN
Utorok MAT SJL GEG, FYZ BIO, CHE ANJ, DEJ
Streda ANJ, DEJ MAT SJL, CHE GEG, OBN BIO, CUJ
Štvrtok BIO, SJL ANJ, DEJ MAT, OBN SJL, FYZ CHE, GEG
Piatok GEG, MAT BIO, OBN ANJ, DEJ MAT, CUJ SJL, FYZ

 

V dňoch 6., 7., 8. 4. 2020 sa budú žiakom druhého stupňa venovať učitelia výchov, informatiky, techniky a prvému stupňu p. vychovávateľky. Aby si aj žiaci, rodičia a pedagógovia oddýchli a mali čas na prípravu do ďalších dní.

Náš návrh spočíva len v doobedňajšej výuke, max. 2-3 vyuč. hodiny. Úlohy však môžu žiaci robievať, v prípade potreby, aj v poobednajších hodinách.

V čase Veľkej noci si všetci doprajeme zaslúžený oddych, venujte sa svojim ďeťom, choďte do prírody (mimo ľudí), načerpajte energiu zo slniečka. 

Ďakujeme. 

2 % (za 2019)

Dávajte si pozor !

Darujte 2% správne. Nenechajte vaše dane prepadnúť kvôli zbytočnej chybe. Vaše 2% pomôžu zlepšiť edukačný proces na našej škole. Podporte náš 2%. Veríme v silu pomoci.
Dávame, aj dostávame.

https://www.nadaciapontis.sk/novinky/ako-ovplyvni-moznost-poukazat-2-situacia-s-koronavirusom/?fbclid=IwAR1uu3HtRquNPo--HmCi7d_k3qe7ZPyJm5t6e5SAn1t3fq2nqFCqRpL1_vo

Čakalo na ne nové detské ihrisko, tematicky namaľované dvere učební, novo zrekonštruované WC, niekde interaktívne tabule, niekde biele, vymaľované toalety či nábytok v triedach a telocvični. Niektoré z týchto vecí sme mohli zrealizovať aj vďaka Vám a Vášmu príspevku v rámci 2 % z daní.

Preto, budeme radi, ak aj tento rok pomôžete. Tlačivo bude k dispozícii u tr. uč. a taktiež na tomto mieste alebo stiahnuť TU.

ĎAKUJEME!!! Vedenie školy

Prijímacie pohovory na bilingválne gymnázia

Vážení rodičia, kedže dostávame otázky ohľadom termínov na bilingválne gymnázia, poprosíme vás, aby ste sledovali stránky týchto škôl. Tie uvádzajú ako budú postupovať. Nateraz sú všetky prijímacie pohovory na bilingválne gymnáziá zrušené... 

Väčšina z nich uvádza: nový termín zverejníme čo najskôr na webe školy a bude adeptom zaslaný v pozvánke.
                                                                                                                                 Vedenie školy 

Upozornenie

Vážení rodičia, nakoľko je prerušená prevádzka školy, vyučujúci školy budú zadávať žiakom DÚ prostredníctvom IZK, mailu alebo interaktívnych programov. Pre lepšiu komunikáciu medzi vami a nimi, môžete využívať ich služobné maily v tvare: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo šk. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Ďakujeme. Vedenie školy.

OZNAM!!!

Vážení rodičia, na základe usmernenia MŠVVaŠ v zmysle § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z., Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 

prerušujeme  vyučovanie v období od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 (vrátane).

Zároveň vyzývame všetkých rodičov a žiakov, aby dodržiavali všetky karanténne opatrenia, zvýšenú hygienu a obmedzili sociálne kontakty.  Tiež odporúčame, aby ste sledovali v IZK, príp. na stránke školy pokyny vedenia školy, v IZK pokyny vyučujúcich, zadané domáce úlohy. Žiakov žiadame, aby sa venovali individuálnemu štúdiu. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať priebežne.

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

Prerušenie prevádzky školy

Vážení rodičia, v dňoch 12. - 13. 3. 2020 (vrátane) bude udelené riaditeľské voľno v záujme eliminácie rizika nákazy.

Žiadame Vás, sledujte IZK, príp. stránku školy, kde budeme uverejňovať aktuálne informácie.

Ďakujeme za pochopenie. Vedenie školy.

Strana 1 z 3