UVOD Slider

E-Žiacka knižka

ico izk

Alf

alf

e-strava

e strava

Usmernenie k prevádzke letného ŠKD

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Usmernenie riaditeľky ZŠ k prevádzke ŠKD počas letných prázdnin v termíne 1. – 10. 7. 2020

 

Riaditeľka Základnej školy, Fatranská 14, Nitra vydáva usmernenie v zmysle Usmernenia mesta Nitry  k prevádzke ŠKD počas letných prázdnin č. 116909/20/OŠMaŠ, vydaného dňa 9. 6. 2020 nasledovne:

Prevádzka a vnútorný režim ŠKD počas prázdnin

Školský klub detí počas letných prázdnin môžu navštevovať len žiaci, ktorí boli do ŠKD prijatí rozhodnutím riaditeľky školy – kmeňoví žiaci a zároveň majú zamestnaných oboch rodičov.

Do ŠKD môžu nastúpiť žiaci prvého až štvrtého ročníka na základe prihlásenia zákonného zástupcu dieťaťa u tr. uč. dieťaťa do 19. 6. 2020. Dodatočné nahlasovanie a odhlasovanie  nebude  možné, vzhľadom na vytvorenie skupín  a personálne zabezpečenie ŠKD.

Prevádzka ŠKD bude v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. v triede III. A. 

 • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Pri vstupe do budovy školy si žiak vydezinfikuje ruky.
 • Žiaci a ich zákonní zástupcovia sú naďalej povinní hygienicko – epidemiologické opatrenia a rešpektovať pokyny pedagógov - pravidelné umývanie rúk, dezinfekcia, vetranie..
 • Vstup zákonných zástupcov a sprevádzajúcich osôb do budovy školy je naďalej zakázaný.

 

Úprava vnútorného časového členenia ŠKD 

 • Vstup do budovy bude zabezpečený hlavným vchodom od 7. 00 do 8.00.
 • Odchod žiakov zo školy bude tiež len cez hlavný vchod. (čas odchodu oznámi zákonný zástupca svojej vychovávateľke do konca tohto týždňa) 

 

Dopoludňajšia činnosť: 8.00  –11.30 hod.

Obed:                         11.30 – 12.00 hod.

Popoludňajšia činnosť:12.00 – 16.00 hod.

 

Náplň činnosti ŠKD 

 • relaxačná a oddychová činnosť
 • športová a turistická činnosť
 • pracovno-technická činnosť
 • environmentálna činnosť

 

Finančné zabezpečenie

Finančné  náklady  spojené  sčinnosťou ŠKD  počas  prázdnin  budú  plne  hradiť  zákonní zástupcovia detí.

 

Rozpis finančných nákladov:

 • Strava:9,68/8 dní (1,21 €/deň)
 • Režijné náklady: 5,00 €
 • Poplatok ŠKD v zmysle VZN 6,00 €/8 dní prevádzky. Možná úprava v zmysle dodatku VZN Mesta Nitra, ktorý čaká na schválenie.

 Ostatné náklady spojené s fungovaním ŠKD:

 • Hygienické náklady: 1,50 €
 • Dezinfekcia:1,50 €
 • Materiálno-technické zabezpečenie:1,50 €
 • Ostatné finančné náklady budú hradené priebežne podľa činnosti ŠKD

 

Stravu žiadame vyplatiť v prvý júlový deň nástupu do ŠKD na účet ZŠS (14,68). Prosíme nie skôr.

Ostatné finančné prostriedky svojej p. vychovávateľke (10,50 €) do pondelka 29. 6. 2020.

 

Škola si vyhradzuje právo neprijať dieťa do ŠKD ak:

 • nebudú uhradené finančné prostriedky za dieťa
 • ak dieťa prejavuje známky ochorenia

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o  tejto  situácii  informuje  príslušného  pedagogického  zamestnanca  a  riaditeľku  školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená  lekárom  všeobecnej  zdravotnej  starostlivosti  pre  deti  a dorast   alebo   miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z ŠKD vylúčené.

 

 

V Nitre 22. júna 2020                                                               RNDr. S. Palková – riaditeľka ZŠ

mini_bannery

Letný ŠKD

Vo štvrtok 2.júla 2020 deti z letnej ŠKD...
Letný ŠKD

OK Geografická Olympiáda

Dňa 6.2.2020 sa na ZŠ Benkovej v Nitre u...
OK Geografická Olympiáda

OK Dejepisnej olympiády

Dňa 14.2.2020 sa na ZŠ Benkovej v Nitre...
OK Dejepisnej olympiády

Vyhodnotenie šk. roka 2019/2021

Vážené p. kolegyne, p. kolegovia, milí ž...
Vyhodnotenie šk. roka 2019/2021
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžeme odmietnuť nastavením svojho prehliadača.