Odhlasovať zo stravy bude možné do 16.12.2019

Informácie k nástupu žiakov 1. 6. 2020

Úprava prevádzky a výchovno-vzdelávacieho  procesu ZŠ Fatranská 14, Nitra od 1. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020

  • Prevádzka základnej školy bude v čase od 7:30 do 16:00 hod.
  • Prostredníctvom záväzných prehlásení urobia triedni učitelia dňa 21. 5. 2020 do 20:00 hod. medzi zákonnými zástupcami prieskum záväzného záujmu o návštevu základnej školy.
  • Do školy môžu nastúpiť žiaci prvého až piateho ročníka na základe záväznej prihlášky. Dodatočné zmeny (prihlasovanie žiakov) budú možné iba k začiatku ďalšieho týždňa, vzhľadom na vytvorené pevné skupiny.
  • Žiaci budú rozdelení do skupín, v jednej skupine bude maximálne  20 žiakov. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede.
  • Vytvorená skupina sa nebude meniť, v prípade mimoriadneho zníženia počtu žiakov sa môže meniť iba na začiatku ďalšieho týždňa na základe rozhodnutia riaditeľky školy.
  • Po vyučovaní môžu žiaci navštevovať školský klub detí iba žiaci, ktorí sú už do ŠKD prihlásení. Ranný školský klub nebude otvorený.
  • Školský bufet nebude v prevádzke.

Čítať ďalej...

Hodnotenie žiakov

Oznam riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov v našej ZŠ v čase mimoriadnej situácie, zapríčinenej prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020.

2 % z dane

Vážení rodičia, ak ste nestihli využiť možnosť a mali ste záujem darovať našej škole 2 % z dane, môžete tak stále  urobiť. Posunuli totiž termín na darovanie  2%. Posledný termín bude dva mesiace po ukončení pandémie. 

Vytlačte si, prosím, tlačivo, ktoré je umiestnené na našej webovej stránke, vyplňte ho a spolu s potvrdením od zamestnávateľa ho stále môžete priniesť do školy. Na budove školy je schránka, do ktorej tieto tlačivá vhoďte v obálke. My to následne opäť naraz zanesieme na Daňový úrad. Za každý príspevok vopred ďakujeme. Vedenie školy

Prerušenie vyučovania do odvolania

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ v zmysle § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení 

prerušujeme  vyučovanie od 30. 3. 2020 do odvolania.

 

https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

Zároveň naďalej vyzývame všetkých rodičov a žiakov, aby dodržiavali všetky karanténne opatrenia, zvýšenú hygienu a obmedzili sociálne kontakty.  Aby ste sledovali v IZK, príp. na stránke školy pokyny vedenia školy, v IZK pokyny vyučujúcich, zadané domáce úlohy.
Žiakov žiadame, aby sa venovali individuálnemu štúdiu. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať priebežne.