Odhlasovať zo stravy bude možné do 16.12.2019

Dotácia na stravu

Vážení žiadatelia,

 

vzhľadom na skutočnosť, že niektorí zriaďovatelia škôl a rodičia z dôvodu dovolenkového obdobia nestihli zareagovať na zmeny v poskytovaní dotácií na stravu a podklady k poskytnutiu dotácie nestihli predložiť v zákonom stanovenom termíne (do 10.08.2021), rozhodli sme sa im vyjsť v ústrety a umožniť zriaďovateľom dodatočne doplniť oprávnené deti. Zriaďovateľ má ešte možnosť predložiť zmenový zoznam na úrad (doplniť deti v HN, ŽM, bez zvýšeného daňového bonusu) najneskôr v termíne do 10.09.2021, pričom deti doplnené v tomto termíne, budú mať nárok na dotáciu na stravu od mesiaca september 2021.

 

Zároveň uvádzame, že nakoľko dotácia na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 bola už zriaďovateľom preddavkovo poskytnutá, dodatočne dohlásené deti, bude musieť zriaďovateľ finančne vykryť z nevyčerpanej dotácie za predchádzajúce obdobie, resp. z vlastného rozpočtu, avšak uvedené mu bude doplatené pri zúčtovaní dotácie za rozpočtový rok 2021. Informácie v tejto veci sú zverejnené aj na webovom sídle ústredia: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

 

Taktiež uvádzame, že stále platí povinnosť žiadateľa mesačne aktualizovať zoznamy oprávnených detí (nové deti v HN alebo ŽM a aj deti v poslednom ročníku materskej školy, ktoré dovŕšili 6 rokov veku nahlásiť „úbytok“ dieťaťa a deti v základnej škole, ktoré dovŕšili 15 rokov veku nahlásiť  „prírastok“ dieťaťa).  Žiadateľ je povinný zmeny, ktoré majú vplyv pre výpočet sumy dotácie úradu oznámiť do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

 

Zriaďovateľom odporúčame zmeny v oprávnených deťoch uvádzať na tlačive – zoznam oprávnených detí na poskytnutie dotácie (pri dieťati, pri ktorom nastala zmena uviesť „prírastok“, resp. „+“ alebo „úbytok“, resp. „-“).

Dotácie na stravu od 01.08.2021

Aktuálne informácie o dotácii na stravu od 1. 9. 2021

Milí rodičia,

od nového školského roka 2021/2022 nastávajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v zmysle právnych úprav zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ,
  • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus,  
  • dotáciu môže poberať dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

Preto žiadame rodičov, ktorých sa uvedené týka, aby odovzdali úradné potvrdenia do poštovej schránky ZŠ Fatranská /pri hlavnom vchode do budovy školy do 30. 7. 2021/.

Dotácia na stravu bude poskytnutá len ak predložíte:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. /čestné vyhlásenie nájdete tu/

Termín na predloženie vyššie uvedených potvrdení je do 30. 7. 2021 na ZŠ Fatranská.

Metodické usmernenie a aktualizované usmernenie

Vážení rodičia, v zmysle metodického usmernenia a aktualizovaného usmernenia MŠVVaŠ k aktualizácii obsahu a vzdelávania v ZŠ sme na pedag. rade odsúhlasili hodnotenie žiakov počas obdobia pandémie.
 
Hodnotenie žiakov počas pandémie Hodnotenie žiakov.  
 
Usmernenie aktualizované: