Pravidelne organizujeme na našej škole zber papiera a obalov z plastových fliaš. Naši žiaci sa pod vedením skúsených pedagogičiek venujú aj čisteniu zoborských chodníkov.

 

Naše projekty:

Sme zapojení do projektu Zdravá škola a v rámci jeho aktivít žiaci dvakrát týždenne dostávjú ovocie a raz šťavu. Momentálne sa pripravujeme aj na vstup do mliečneho programu.

Pozornosť venujeme protidrogovej výchove. Žiakov vedieme k úcte k zdraviu a k životu, k humánnosti v správaní sa navzájom, k rešpektovaniu ľudských práv.

Na prvom stupni realizujeme projekt bezpečná škola, kde sa žiaci naučia okrem iného aj pravidlám cestnej premávky.

 

Záujmové útvary:

Záujmových útvarov je na našej škole neúrekom a sú rozličného zamerania - rozvíjajú vo voľnom čase športové zručnosti, umelecké nadanie, jazykové i matematické danosti či počítačovú gramotnosť. Za všetky snáď treba spomenúť folklórny súbor Fatranček, ktorý už dlhé roky šíri dobré meno našej školy.


"Team building" zamestnancov školy

V stredu, 28. 8. 2019, zažili naši zamestnanci (pedagógovia, p. kuchárky, p. upratovačky i p. školník) krásne chvíle.

Navštívili Kalváriu v Banskej Štiavnici, ktorou ich sprevádzal skvelý pán Martin Macharik. Zaujímavou formou im odprezentoval históriu vzniku Kalvárie, poukázal na dôležité historické momenty a pootváral zákutia, kde sa len tak ľahko človek nedostane. 

Po návšteve Kalvárie sa niektorí vydali do Banky lásky a vypočuli si zaujímavý príbeh lásky Maríny a A. Sládkoviča. Prezreli si dom, v ktorom žila Marína. Očaril ich trezor, ktorý je vytvorený z najdlhšej Ľúbostnej básne sveta.

Trošku oddychu a načerpania novýh síl získali v kaviarničke Divná pani.

Záver patril Počúvadlu, pri ktorom sa posilnili na skvelom pečenom prasiatku, kávičke a štrúdle. Niektorí využili krásne počasie a okúpali sa, iní sa člnkovali, bicyklovali či absolvovali malú prechádzku.

Akcia sa vydarila, spokojnosť bola na mieste a mnohí vyjadrili nádej, že takéto výlety budú aj pokračovať aj v budúcnosti.

A ja verím, že budú!!!! S. Palková

Kampaň ČERVENÉ STUŽKY

V rámci kampane Červené stužky organizovanej Gymnáziom sv. Františka v Žiline (pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) sme využili ponuku CPPPaP a zúčastnili sme sa v dňoch 26. 11. 2018 a 3. 12. 2018 besedy Duševné zdravie a závislosti - žiaci 5. ročníka a besedy Obchodovania s ľuďmi - žiaci 9. ročníka.

Beseda Duševné zdravie a závislosti bola zameraná na budovanie zdravého životného štýlu (vplyv životného štýlu, stravovacích návykov, fajčenia, nedostatku pohybu a pod. na zdravotný stav človeka). realizovala sa formou aktivít so žiakmi, ktoré pomáhajú formovať postoje ku zdravému spôsobu života, podporujú zdravé sebavedomie a význam duševnej hygieny pri udržiavaní duševného zdravia.

Beseda k prevencii Obchodovania s ľuďmi bola realizovaná  formou aktívneho sociálneho učenia. Počas stretnutia  žiaci prešli celým mechanizmom obchodovania s ľuďmi,  čo to je (definícia a zákon), kto sa stáva obeťou obchodovania, v akých podmienkach sú obete nútené žiť a pracovať, ako k tomu dochádza, aké typy prác sú obete nútené vykonávať, rizikové faktory, inštitúcie zaoberajúce sa problematikou a prevenciou. Cieľom besedy bolo zvýšiť informovanosť a povedomie žiakov o danej problematike, vysvetliť mechanizmus a charakteristické znaky, poskytnúť užitočné rady, ako sa vyhnúť možnému zneužitiu pri práci, štúdiu či pobyte v zahraničí.

Ďakujeme skvelým pracovníčkam CPPPaP za ich úžasný prístup.

Exkurzia _ Bojnice

Niet nič krajšie pre pedagógov, ako vidieť radosť v očiach žiakov, spolupatričnosť,ochotu pomáhať či prejavovať záujem.

A takýto pocit zažívali učitelia na exkurzii v Bojniciach, ktorú zorganizovali pre žiakov 5. ročníka 5. 10. 2018.

Na exkurzii, ktorá trvala až do neskorých večerných hodín, mali žiaci možnosť vidieť Bojnický hrad, kde obdivovali jeho architektúru, interiér ale aj exteriér.

Navštívili Múzeum praveku, kde vstúpili do dávnych dôb histórie nášho ľudského rodu, do obdobia, v ktorom sa zápasilo o život človeka, objavili tajomnú dobu pravekých neandertálcov a zároveň vďaka tvorivým dielňam zažili na vlastnej koži chuť praveku.

Oddýchnuť si mohli žiaci v ZOO, kde okrem načerpania nových síl, mohli vidieť okolo 430 druhov zvierat.

Najväčší zážitok však mali z vyhliadkovej veže Čajka v oblakoch, z ktorej vidieť celé mesto. Síce niektorí nezvládli výšku 30 metrov bez problémov, väčšina z nich sa tešila na zaujímavý zostup z nej. Tobogán. Tá radosť, podpora jeden druhého, povzbudzovanie sa navzájom a povzbudzovanie svojich pedagógov... Neuveriteľný zážitok.

Exkurzia splnila svoj cieľ, priniesla žiakom nové informácie ale aj množstvo krásnych zážitkov....

Workshop "Rozhodovanie"

V dňoch 4. a 5. 10. 2018 sa žiaci IX. B, C zúčastnili workshopu s názvom Rozhodovanie.

Hlavným cieľom workshopu bolo netradičnou formou zoznámiť žiakov a žiačky s historickými reáliami a ľudskoprávnou témou a viesť ich tak k tolerancii, porozumeniu a uvedomeniu si národnej pamäti. Workshop zároveň prispel k prevencii xenofóbie a rasizmu. 

Žiaci prežili postupnú premenu atmosféry tridstiatych rokov 20. storočia.  Bol im priblížený život mladého dievčaťa, židovky, Evy a jeho zmena vplyvom politických podmienok ako aj ťažký život obyvateľov v tomto období.

Žiakom sa worshop páčil, priniesol pozitívne ohlasy, nakoľko si prostredníctvom hrania rolí mohli aj sami vyskúšať, či zamyslieť sa nad životom jednotlivca v ťažkých časoch a následne porovnať život v minulosti so životom dneška.

Ďakujeme občianskemu združeniu Post bellum SK. 

 

"Všade žili ľudia"

24. 9. 2018 sa v priestoroch učebne DEJ - GEG na našej škole uskutočnila zaujímavá aktivita projektu "Všade žili ľudia" zameraná na environmentálnu archeozoológiu. Účastníci aktivity, viac ako 20 žiakov Historicko-geografického záujmového útvaru, ich rodičia a učitelia, sa naučili rozoznávať kosti jednotlivých druhov zvierat, ktoré pochádzali z archeologického výskumu na hrade Hrušov. 

Projekt organizuje OZ LEUSTACH v spolupráci s našou školou a jej žiakmi s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu.

Podkategórie

Strana 1 z 14